TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA NASİHAT VE NASİHAT İLE İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 22:52:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 161-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk kültür ve edebiyatında nasihat/öğüt üslubuyla söylenmiş ürünler veya bu ürünler içerisinde nasihat etmek amacıyla düzenlenmiş bölümler önemli bir yer tutmaktadır. Türk-İslam medeniyetinin etkisiyle müellifler, toplumda iyiliği yaymak, kötülüğü menetmek amacıyla dinî, ahlakî, sosyal ve kültürel hayata dair birtakım telkin, teşvik ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. İnsanlık tarihi kadar eski bir terbiye ve eğitim modeli olan nasihat ile ilgili çalışmaların ve bibliyografya bilgisinin sınırlı olması çalışmamızın hareket noktasını oluşturmaktadır. Türk kültür ve edebiyatında kadim bir geçmişe sahip nasihat geleneğine dair yapılan bibliyografya çalışmasının alana önemli katkılar sağlaması amaçlanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.

Bibliyografik çalışmalar, ilgili alanlar açısından meraklılarına hem zengin bir bellek oluşturur hem de konu ile ilgili geçmiş çalışmalar hakkında durum bilgisi sunarlar. Bilimsel çalışma yapacak araştırmacıların başvuracakları ilk şey, ilgili alandaki bibliyografik birikimdir. Yapılan çalışma kapsamında tespit edilecek kaynakça bilgisi, “nasihat” konusunda akademik ve bilimsel çalışma yapmak isteyen araştırmacılara önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.  Yapılan araştırma ve taramalar neticesinde 61 makale, 24 ansiklopedi, kitap ve kitap bölümü, 8 bildiri ile 22 tez çalışması tespit edilerek bu çalışmaların bibliyografyası çıkarılmıştır. Nasihat anlatım tutumunun özellikle bilimsel makale ve tez çalışmalarına daha fazla konu edilerek farklı açılardan ele alınması ve bibliyografyalarda toplanan çalışmaların nitelik ve nicelik dağılımları araştırmacılara önemli bir yol haritası olacaktır.

Keywords

Abstract

In Turkish culture and literature, products written in the style of advice or sections organized to give advice within these products have an important place. With the influence of the Turkish-Islamic civilization, authors have made some suggestions, encouragements and recommendations regarding religious, moral, social and cultural life in order to spread goodness and forbid evil in society. The limited bibliography and studies on advice, which is a model of manners and education as old as human history, constitute the starting point of our study. It is aimed that the bibliography study on the tradition of advice, which has an ancient history in Turkish culture and literature, will make important contributions to the field. Document analysis method was used in the research in which the survey model was used.

Bibliographical studies create a rich memory for those who are interested in related fields and provide status information about past studies on the subject. The first thing that researchers who will conduct a scientific study will refer to is the bibliographic accumulation in the relevant field. The bibliographical information to be determined within the scope of this study will be an important source of reference for researchers who want to conduct academic and scientific studies on "nasihat".  As a result of the research and scans, 61 articles, 24 encyclopedias, books and book chapters, 8 papers and 22 thesis studies were identified and a bibliography of these studies was prepared. Addressing the attitude of advice expression from different angles, especially by making it the subject of more scientific articles and thesis studies, and the distribution of the quality and quantity of the studies collected in bibliographies will be an important road map for researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics