TAŞIMALI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAĞLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-02 11:39:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 15-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul bağlılığı, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin okul bağlılık düzeylerinin yüksek olması okul başarısını, okula devamı, motivasyonu, öğrenmeye istekli olmayı, okul kurallarına uymayı daha birçok olumlu davranışı beraberinde getirmektedir. Taşımalı eğitim ise Türkiye şartlarında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına kaçınılmaz bir sonuçtur. Günümüzde taşımalı eğitime dahil olan öğrenci sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple taşımalı öğrencilerin okul bağlılık düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, taşımalı ortaokul öğrencilerinin okul bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nicel bir araştırma olup genel tarama yönteminden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 198 (102 Erkek-96 Kız) taşımalı ortaokul öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler cinsiyete, sınıf düzeyine ve anne eğitim durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve anne eğitim durumu ile ilgili bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır.  Öğrencilerin okul bağlılıklarını belirlemek için ise Fredericks, Blumenfeld, Friedel ve Paris (2005) tarafından geliştirilmiş, Akın, Demirci, Sarıçam, Usta, Yalnız ve Yıldız (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmış ‘Okul Bağlılığı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 27.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel istatistikler, bağımsız T testi, ANOVA analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre taşımalı ortaokul öğrencilerinin okul bağlılıklarının cinsiyete, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği; anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

School engagement is very important for achieving the goals of education. The  highest level of the school engagement effects achievement, attending school, motivation, willingness to learning, obeying the school rules and other positive behaviours. Transported education is inevitable result to provide the equality of opportunity in  education in Turkey. Todays, the number of the students who are transported is pretty much. Therefore, examining  school engagement of the transported students becomes more of an issue. Accordingly, the aim of this study is to examine school engagement of transported secondary school students in terms of various variables. This study is a quantitative research. Relational screening model was used from general screening method from quantitative data. The research group consists of 198 (102 male-96 female) transported students who are studying in secondary schools  in 2017-2018 education year. The students are different in terms of gender, class level and mother educational status. The 'Personal Information Form' prepared by the researcher was used to collect data about students’ gender, class level and mother educational status.‘’ School Engegement Scale’’ which was developed by Fredericks, Blumenfeld, Friedel ve Paris (2005) and was adapted in Turkish by Akın, Demirci, Sarıçam, Usta, Yalnız ve Yıldız (2013) was used to collect data about students’ school engagement. Statistical analysis of the data was performed by using SPSS 27.0 package program. Descriptive statistics,  Independent T test, ANOVA analysis and LSD test were performed and analyzed. According to the results of the analysis, it was observed that there was a significant difference in the scores of transported secondary school students for school angagement according to gender and class level. It was observed that there wasn’t a significant difference in the scores of transported secondary school students for school angagement according to mother educational status.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics