İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPICI GAZETECİLİK YOLU İLE AKTARIMI: PERSPECTİVE DAİLY ÜZERİNE İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-31 01:26:36.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 389-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi Devrimi ile yaşanan toplumsal, ekonomik, teknolojik gelişmeler iklimin hızla değişmesine yol açmış, yaşanan küresel ısınma canlıların hayatta kalmasını zorlaştıracak bir iklim krizine neden olmuştur. Bu krizin önüne geçmek için kamuoyu oluşturulması gerekmektedir. Medya kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir aracıdır. Medyada yayınlanan filmler, kamu spotları, belgeseller ve haberler toplumsal farkındalığın arttırılması bakımından önemlidir.

Bu çalışmada iklim değişikliği ile ilgili içeriklerin takibinde alternatif medyanın da kullanılması nedeniyle Perspective Daily üzerine bir inceleme yapılacaktır. Perspective Daily yapıcı gazetecilik yapmaktadır. Yapıcı gazetecilik, kamu yararını ön planda tutan ve toplumsal sorunları hafifletmek için müzakere sürecini harekete geçirmeyi amaçlayan bir gazetecilik türüdür. Son yıllarda akademik bir çalışma konusu olarak da popülerleşen yapıcı gazetecilik üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar; iklim değişikliği, toplum, medya üçgeninde alternatif değerlendirmeler yapmak için imkân tanımaktadır.

Niteliksel yöntem kullanılarak hazırlanan ve durum çalışması desenine sahip bu çalışmada, McIntyre ve Gyldensted’in yaklaşımındaki altı teknik baz alınarak ölçütler belirlenmiştir: “Çözüm, geleceğe yönelim, depolarizasyon, yapıcı görüşme, Rosling tekniği, birlikte yaratma ve yetkilendirme”. Bu ölçütlere yapıcı gazeteciliğe getirilen eleştiriler doğrultusunda “sorun” da bir ölçüt olarak eklenmiş ve yapıcı gazetecilik-sorun belirtme ilişkisi üzerine de değerlendirme yapılmıştır.

Çalışmada Perspective Daily’de iklim konulu içerikler üreten Maria Tesich ve Felix Austen’in haber/makaleleri 6 ay süre ile incelenmiş, betimsel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber haber/makalelerin ilgili ölçütlere uygunluğu çerçevesinde değerlendirme yapılırken nicel verilere de başvurulmuştur.

Araştırma sonucunda Perspective Daily’nin iklim değişikliği konulu haber/makaleleri yayınlarken yapıcı gazetecilik yaptığı ortaya konulmuştur. Aktif, çözüm odaklı, gelecek yönelimli, okuyucuda pozitif psikolojiyi harekete geçiren haber ve makaleler uzman işbirliği içerisinde hazırlanmaktadır. Okuyucu yorumları, bilgi ve deneyimlerinden de haber yaparken faydalanılabilmektedir.

 

Keywords

Abstract

The social, economic and technological developments experienced with the Industrial Revolution have caused the climate to change rapidly, and global warming has caused a climate crisis that will make it difficult for living things to survive. In order to prevent this crisis, public opinion needs to be created. Media is a tool used to create public opinion. Movies, public service announcements, documentaries and news published in the media are important in increasing social awareness.

In this study, an analysis will be made on Perspective Daily due to the use of alternative media in following content related to climate change. Perspective Daily engages in constructive journalism. Constructive journalism is a type of journalism that prioritizes the public interest and aims to activate the negotiation process to alleviate social problems. Research on constructive journalism, which has become popular as an academic study subject in recent years; It provides the opportunity to make alternative evaluations in the triangle of climate change, society and media.

In this study, which was prepared using a qualitative method and had a case study design, criteria were determined based on six techniques in McIntyre and Gyldensted's approach: "Solution, future orientation, depolarization, constructive interview, Rosling technique, co-creation and empowerment". In line with the criticisms of constructive journalism, "problem" was added to these criteria and an evaluation was made on the relationship between constructive journalism and stating the problem.

In the study, the news/articles of Maria Tesich and Felix Austen, who produce climate-related content in Perspective Daily, were examined for 6 months and a descriptive analysis was carried out. In addition, quantitative data was also used when evaluating the news/articles within the framework of their compliance with the relevant criteria.

As a result of the research, it was revealed that Perspective Daily engaged in constructive journalism when publishing news/articles on climate change. Active, solution-oriented, future-oriented news and articles that stimulate positive psychology in the reader are prepared in cooperation with experts. Reader comments, knowledge and experiences can also be used when reporting.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics