PROGRAM OKURYAZARLIK ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ - BİR İÇERİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-25 15:56:53.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 69-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de 2017 ve 2023 yılları arasında Program okuryazarlığı ile ilgili gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmaların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi ve eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda program okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmalar; türleri, yayımlandıkları yılları, yazım dilleri, amaçları, yöntemleri, desenleri, örneklem grupları, örneklem sayıları, örneklem seçim şekilleri, veri toplama araçları ve veri analiz teknikleri bakımından dağılımları incelenmiştir. Araştırma Kapsamında ele alınan çalışmaların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi neticesinde elde edilen sonuçlara göre, program okuryazarlığı ile ilgili çalışmaların çoğunlukla makale türünde gerçekleştirildiği ve en çok 2023 yılında yayımlandığı, ve çalışmaların en çok Türkçe dilinde yazıldığı belirlenmiştir. Çalışmalar amaçları bakımından incelendiğinde, ilişki belirleme amacıyla yürütülen çalışmaların sayıca fazla olduğu,  yöntem olarak çoğunlukla nicel yöntem ile gerçekleştirildiği,  desen olarak ta en çok “betimsel tarama modeli”nin tercih edildiği görülmüştür. Çalışmalar katılımcı özellikleri bağlamında incelendiğinde örneklem grubu olarak çalışmalarda en çok öğretmenlerden veriler elde edildiği, örneklem sayısı alarak en az 0-99 aralığında kişi ile en çok ta 300-399 aralığında kişi sayısıyla çalışmaların yürütüldüğü, örneklem seçiminde en çok “kolay ulaşılabilir örneklem” yönteminin kullanıldığı; verilerin toplanmasında en fazla ölçeklerden yararlanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda elde edilen verilerin analizinde ise en çok betimsel istatistiklerin, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ve korelasyon-regresyon gibi ilişki belirleme analizlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to examine the scientific studies carried out on curriculum literacy in Turkey between 2017 and 2023 using the content analysis method and to determine their trends. For this purpose, studies on program literacy; Their distribution in terms of types, years of publication, writing languages, purposes, methods, patterns, sample groups, sample numbers, sample selection methods, data collection tools and data analysis techniques were examined. According to the results obtained as a result of examining the studies covered within the scope of the research using the content analysis method; it was determined that the studies on program literacy were mostly carried out in the form of articles and were mostly published in 2023, and the studies were mostly written in Turkish. When the studies are examined in terms of their aims; It has been observed that the number of studies carried out for the purpose of determining the relationship is high, the quantitative method is mostly used as the method, and the "descriptive scanning model" is the most preferred design When the studies are examined in the context of participant characteristics, the data are mostly obtained from teachers as the sample group, the studies are conducted with a minimum number of people in the range of 0-99 and a maximum number of people in the range of 300-399, and the "easily accessible sampling" method is mostly used in sample selection. ; It was determined that scales were mostly used in collecting data. It was determined that relationship determination analyzes such as descriptive statistics, independent groups t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) test and correlation-regression were mostly used in the analysis of the data obtained in the studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics