Etik Kurul Raporu


JASSS’a gönderilen makalelerde, araştırmaya konu insan ve grupların araştırma öncesinde, sırasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onamlarının alınması ilkesi uyarınca sosyal bilimler alanındaki araştırma ve çalışmaları çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak “insan, toplum ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ve ses kaydı” gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalara ilişkin “ETIK KURUL RAPORU” talep edilmektedir.

Yazarlardan Beklentiler

Bir etik inceleme komitesi tarafından incelenen çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kurul tarafından onaylandığını ve komitenin isim ve çalışma referansını verdiğini belirten Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda bulunulması gerekmektedir. Çalışma protokolleri, makale ile birlikte gönderilen onay mektubunun bir kopyası ile birlikte yapılmalıdır. İncelemeden muaf tutulan çalışmalarda, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu ve incelemeden muaf sayıldığını ve isminin ve çalışmanın referansını verdiklerini belirten yöntemler bölümünün sonunda açık bir ifadeyle belirtilmelidir. Bu süreç bir etik komite tarafından yapılmadıysa, izinleri detaylandıran mektubun bir kopyasını talep ediyoruz. JASSS mektubun menşeine bağlı olarak, daha fazla açıklama isteme hakkını saklı tutmaktadır. Mektubun yazarının bir etik kurulunun rolünü uygun bir şekilde yerine getirmediğine karar verirsek, yazarın çalışmayı yasal olarak oluşturulmuş bir etik komitesine sunmasını şart koşulmaktadır. Bu gibi durumlarda, ya çalışma onaylanana ya da gözden geçirilmekten muaf tutulana kadar daha fazla karar alınmamaktadır. Yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna bir çalışma sunulmamışsa, yazarların bunu sunmasını ve onaylanıncaya veya komitenin gözden geçirilmeden muaf tutulmasına kadar herhangi bir karar almayacaklarını kabul etmeliyiz. Sonraki karar, çalışmanın yasal olarak oluşturulmuş bir etik kuruluna sunulduğunu, komitenin adını, kararını ve çalışma komitesinin referansını belirterek, Yöntemler bölümünün sonunda açık bir beyanda kaydedilmelidir.

Etik Araştırmanın Temel İlkeleri şunlardır:

Araştırma katılımcılarının duygusal refahı, fiziksel esenliği, hakları, haysiyetleri ve kişisel değerleri güvence altına alınmalıdır;

Araştırma katılımcıları ve katkıda bulunanlar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve son kullanımı hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Katılımlarının neler içerdiği ve süreçle ilişkili riskler konusunda açık olmalıdırlar. Bu riskler açıkça ifade edilmelidir ve mümkünse nicelenmelidir; Araştırma katılımcıları, zorlamadan bağımsız, gönüllü bir şekilde katılmalıdır. Katılımcılar herhangi bir zamanda geri çekilme hakkına sahiptir; Araştırma bağımsız olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması ya da parsiyelliği açık olmalıdır; Normalde katılımcılar tarafından sağlanan bilgiler anonim olmalıdır. Her zaman gizlilik sağlanmalıdır.

Creative Commons Lisansı
The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.