INSTRUCTIONS FOR AUTHORSTHE RULES OF PUBLICATION AND  SPELLING
 
General Principles
 
1-Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) is a peer-reviewed journals and its publishing place is Elazığ-Turkey. It is published 8 times a year. When necessary, it can be also published as special publicatıons and extra-publications apart fromthese publications.
2- Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) is an academic journal which publishes studies such as presentationarticles, translations, interviews, scientific articles  about all branches of educatıon scholarship, theology, economic and administrative sciences, drawing, music, physical education, history, the history of art, geography, linguistics  all branches about liberal arts like literatüre.
3-That scientific articles, interviews, translations and presentation articles is added to the journal systemis accepted as an application for publishing the  article  and the article  is sent to peer-reviewed journals.
4-All the copyrights of the articles sent to the Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) belong to the journals, and it can't be published in another journal coppied or used without showing  as a source  without  getting permit from the Jasss.
5-The publication language  of Jasss is  Turkish, French, English, Arabic, German and Russian. On the other hand, if necessary , the article can be accepted in other languages.
6-There must be at least 200 vocabulary Turkısh (summary) and English (absract), 5 vocabulary Turkish (key words) and English (key words). There must be Turkish and English titles. The articles which don't fulfill these conditions are not published even if they completed their peer-reviewed  duration.
7-Becase the articles sent to Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) is going to be in the process of the refree, there mustn't  be decipher knowledge of the identification or the name of the author in the  articles added to the system. After completed of the duration of the article's  peer-reviewed, it will  be added in the information about the author or authors.
8-After the article is stored  into the system  by the author, the processes  below have  occured. Loaded  article has been checked  about the  rules of publishing and spelling  by the editor/ the assistant of the editor. After the editor has completed  th approval , the article has been directed to the writing refree. Three refrees have been appointed for every article having been confirmed. One of these  refrees is the  language summary refree. Other two refrees consist of Professional academics  in their branches. The author must  check  the duration of the refree of his own article from his main page.
9-After the articles are send from the personal page in Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) through the e-mail and password, refree duration of the articles can be followed from the same page. After this stage ,it must be waited for the reports tı come to do the correction. Because the author can add only one correction. When one refree  does the correction he wanted and the article is added to the system, ın the next stage, if the second refree wants to correct something, these  corrections won't be done.
10-The articles added to the system of the journal mustn't be published in another place. Symposium report can be published with the expreesion of the situation in the article.
11-The work referred under the title of SOURCE at the end of the article must be orcanized by the way in the order of author's surname, author's surname is in capital author's name is in small letter.
12-When you want to a member of Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) as an author or a refree, all information required must be filled complettely. Work and interests of the auther/refree in the title of autobiography must be put in order.In the title of main branch first the main branch must be written and then the branch must be written.Ex: Management/management an organization; Turkish language  and literatüre/new Turkish language
13-Writing must be organized just like measures below while they are added to the journal system.
1-writings must be written in the Microsoft Word programe and pages must be organized like below.
 
FORMAT                                                                            A4 Vertical
Top margin                                                                        4 cm
Bottom margin                                                                   3 cm
Left margin                                                                        3 cm
Right margin                                                                      3cm
Font                                                                                    palatino linotype
Font style                                                                            normal                                    
Writing and gap size                                                         10
Size(footnote   text)                                                           8
Paragraph spacing                                                            first 0 nk-then 0 nk
Paragraph indent                                                              1,25 cm
Line spacing                                                                       only(1)
 
2-In the writings used a special font which isn't in the Microsoft Word Programe, font sytle which is used must be added while the article is added to the system.
3-There musn't be details such as page number, header and footer in the articles.
4-In the terms of spelling and punctuation, except when the article or the topik is compulsory,Turkish Language Institude spelling guide must be taken essential.
5- But there must be source at the end of every article. 
 

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

1. Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies), elektronik/basılı uluslararası  hakemli bir dergi olup yayın yeri Adiyaman-Türkiye'dir. Yılda 8 (sekiz) sayı olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında Nisan ve Ekim aylarında ek sayılar yayımlanabilir.

2. Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies), Eğitim Bilimlerinin tüm alanları, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Alanı, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.

3. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.

4. Jasss (The Journal of Academic Social Science  Studies) gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, JASSS dergisinden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir. Editöryel ekip yazı üzerinde istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

5. Jasss’ın (The Journal of Academic Social Science  Studies) yayın dili Türkçe, Fransızca, İngilizce, Arabic, Almanca ve Rusçadır. Ancak gerektiği takdirde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.

6. Makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe (öz) ve İngilizce (Abstract), 5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords); Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.

7. Jasss’a (The Journal of Academic Social Science  Studies) gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.

8. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science  Studies) makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir. Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı hakemlere yönlendirilmektedir. Editör onayından geçen her makale için üç hakem atanmaktadır. Bu hakemlerden biri yabancı dil özet hakemidir. Diğer iki hakem ise ilgili anabilim dalında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Yazar kendi ana sayfasından makalesinin hakem sürecini takip etmelidir.

9. Jasss’ta (The Journal of Academic Social Science  Studies)  makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden (1 yabancı dil, 2 alan hakemi) raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. 

10.  Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.

11. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre yazar soyadı ve adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir. 

12. Jasss’a (TheJournal of Academic Social Science  Studies) yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Ör: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili.

13. Jasss’ta (TheJournal of Academic Social Science  Studies) hakem sürecini tamamlamış makaleler için şirket hesabına yatırılmak üzere 250 TL ücret alınmaktadır. Hakem süreci tamamlanmış makaleler ücreti yatırıldıktan sonra tasarım şirketine gönderilmektedir. Jasss elektronik ortamda yayınlandıktan sonra derginin basılı nüshası yazarl(ar)a/sorumlu yazara kargo ile (kargo bedeli yazar tarafından karşılanmak suretiyle) gönderilecektir. Kargo ile gönderilen basılı sayılar için yazar(lar)ın/sorumlu yazarın üye olurken sisteme eklediği adresi esas alınır. Dolayısıyla sisteme üye olurken verilen adresler ayrıntılı olmalıdır. 

14. Jasss'ta (The Journal of Academic Social Science Studies) değerlendirme yapan hakemlere makalenin sonucu ne olursa olsun ücret ödenmektedir. Ücretler yayınlanan sayıyı takip eden ay içerisinde ilgili şirket tarafından hakemlerin sistemde bulunan IBAN numaralarına yatırılacaktır. 

15. Hakemlik süreçleri tamamlanan ve yayına hazır olan makaleler yayından çekilmek istenirse yazar/sorumlu yazarlardan hakem sayısınca hakem ücretleri talep edilir. Sonrasında makale sistemden kaldırılır. 

16. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Yazı Tipi/ Yazı Stili

PalatinoLinotype

Makale Sayfa Sayısı (En çok) 

25

Yazı Boyutu (ana metin)

10

Boyutu (dipnot metni)

8

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk - Sonra 0 nk

Paragraf Girintisi 

1,25 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

2. Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi, makale sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.

3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.

5. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde sadece tek bir formata bağlı kalınmalıdır. Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

Yazım ve Yayın İlkeleri ile İlgili Açıklama

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Makalenin ana başlığı 14 punto ve koyu harfli yazılmalı, İngilizce başlığı ise 12 punto ve italik yazılmalıdır. 

Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.

Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract) bulunmalıdır. Özetin altında, 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet metinleri sağ ve soldan 1cm. içten yazılmalıdır.

Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, dikey olarak, MS Word programında, PalatinoLinotype yazı karakteri ile 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa düzeni belirtildiği gibi olmalıdır.

Dipnot: Dipnotta yer alan bütün bilgiler 8 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde sadece aşağıdaki format uygulanmalıdır. Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır:

METİN İÇİ GÖNDERME VE KAYNAKÇA OLUŞTURMA

Kitap (Tek Yazarlı)

Kara, Mehmet Akif. (2016). Kuramdan Alana İnşaatta Göçmen Olmak, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.

Gönderme: (Kara, 2016: 78)

 

Kitap (İki Yazarlı)

Çağdaş, A. &Şahin, Z. S. (2002). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi, Ankara: Nobel Yayınları.

Gönderme: (Çağdaş & Şahin, 2002: 46)

 

Kitap İçi Bölüm

Bayır, D. (1997). USMARC Uygulamasına Genel Bir Bakış, (Yay. Haz.: B. Yılmaz). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (s. 199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997: 207)

 

Çeviri Kitap

Bolman, L. &Deal, T. (2008). Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak (Çeviren: A. Aypay, A. Tanrıöğen), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gönderme: (Bolman&Deal, 2008: 16)

 

Editörlü Kitaplar

Sanalan, V. A. (2011). M-Öğrenme Uygulamalarına Geçiş,(Editör: B. B. Demirci, G. T. Yamamoto& U. Demiray) içinde, Türkiye’de e-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar II (ss. 379-388),Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Gönderme: (Sanalan, 2011: 382)

 

İki ya da Daha Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar

Moran, B. (1995). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (3. Cilt). İstanbul: İletişim.

Gönderme: (Moran, 1995: 103)

 

Yazarı Belirsiz Kitaplar

The 1995 NEA Almanac of Highereducation (1995). Washington DC: NationalEducationAssociation.

Gönderme:(The 1995 NEA Almanac, 1995:  78)

 

Makale

Tekerek, N. (2007). Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği,Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 189-219

Gönderme: (Tekerek, 2007: 211)

 

Elektronik Makale

Erdem, M.D. (2008). Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine,TurkishStudies, 3(3), 502-562. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/565930511_Turkish_Studies_Volume_3.3_Spring_2008_p.502-562.pdf adresinden 04.06.2016tarihinde erişildi.

Gönderme: (Erdem, 2008: 528)

 

Alıntılayan veya Aktaran Kaynak

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama aksaklıklar nedeniyle asıl kaynağa ulaşılamamışsa, dipnotta alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Kaynakçada alıntılanan ya da aktarılan kaynak bilgilerine yer vermeye gerek yoktur.

Gönderme: (Yavuz, 2012: 8 ; Akt.: Bulut, 2016: 5)

 

 

İkiden Fazla Yazarlı Yapıt

Pekolcay, Necla vd. (1981). İslami Türk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Dergah Yayınları.

Gönderme: (Pekolcay vd., 1981: 123)

 

Tez

Öztürk, S. (2004). Türkiye’de Üniversite Özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Kamu ve Vakıf Üniversiteleri İçin Betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gönderme: (Öztürk, 2004: 34)

 

Bildiri

Telli, B., Bulut, S. & Bulduk, T. B. (2014). Adıyaman Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - I Bildiriler Kitabı 03- 04 Nisan 2014 (s.119-130),Adıyaman: Adıyaman Üniv. Yayınları.

Gönderme: (Telli, Bulut & Bulduk, 2014: 122)

 

Ansiklopediler

Akün, Ö. F. (1992). Divan Edebiyatı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (s. 398-422), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Gönderme: (Akün, 1992: 401)

 

Sözlük

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music andMusicians. (6th ed. Vols. pp.1-20). London: Macmillan.

Gönderme: (TDK, 2005: 255)

 

Web Sayfası

UNESCO (2013). World HeritageListhttp://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

Gönderme: (UNESCO, 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

<