Summary


M. SAİT ŞİMŞEK’İN TEFSİRİNDE KUR’ÂN’IN ÇAĞDAŞ YORUMLARI
Allah kelamı Kur’an Hz. Muhammed’e vahiy edilmiştir. Hz. Peygamber Kur’an’ı öncelikle kendi coğrafyasında yaşayan insanlar olmak üzere ulaşabildiği tüm çağdaşlarına iletmiştir. Böylelikle Kur’an’ı tüm insanlığa ulaştırmış ve onları hidayete davet etmiştir. Hz. Peygamber hayattayken beyan görevi gereği Kur’an’ın izaha muhtaç kısımlarını açıklamıştır. Ayrıca insanlar anlayamadıkları yerleri veya merak ettikleri hususları Hz. Peygamber’e sorarak öğrenmişlerdir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ise insanlar Kur’an’ı anlamak için çaba sarf etmeye devam etmişler ve ayetleri güncel hayatın getirdiği yeni şartlarla birlikte tefsir etmişlerdir. Çünkü Kur’ân bütün çağlara hitap etmektedir. Bu hitabın yorumu da tefsirle mümkün olabilmektedir. Bu sebeple ilk çağlardan itibaren Kur’ân tefsirleri yazılarak Kur’ân’ın çağa ve güncel hayata hitabı sağlanmıştır. Bu amaca yönelik asrımızda da onlarca eser ortaya konulmuştur. Günümüz ilim adamlarından M. Sait Şimşek de bu amaç doğrultusunda bir tefsir yazmıştır. Şimşek’in eseri beş ciltten oluşmakta ve çağdaş hayata dönük yorumları barındırma iddiasındadır. Bu yönüyle eser önem arz etmektedir. Bu çalışma da M. Sait Şimşek’in Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri adlı eserinin bazı çağdaş yorumlarının tespiti üzere kaleme alınmıştır. Çalışmada Şimşek’in eserindeki bazı tefsir usûlü konuları, kelâmî, fıkhî meseleler ile bazı güncel konulara değinilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Şimşek’in eserini ortaya koyarken hangi yöntemi esas aldığını da ortaya koymaktadır.<

Keywords
M. Sait Şimşek, Tefsir, Kur’an, Çağdaş