Summary


İLKÖĞRETİM VIII. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA GEÇEN YABANCI KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Türk dili, ilk yazılı verimleri olan Köktürk Âbideleri’nden günümüze dek geçen süre zarfında temas ettiği kültür ve inançların etkisiyle çeşitli dillerle kelime alışverişinde bulunmuştur. Özellikle Uygurların yerleşik hayata geçişi, ardından İslâmiyet’in kabulüyle bu alış veriş giderek yoğunlaşmıştır. Bu süreçte ilkin Doğu dillerinden, Tanzimat’tan sonra ise temasa geçtiğimiz Batı dillerinden çok sayıda kelime Türkçeye dâhil olmuştur. Tanzimat sonrasında başlayan sadeleşme sürecinde Türk diline giren yabancı kökenli kelimeler farklı bakış açılarıyla tartışma konusu olagelmiştir. Bu çalışma, ilköğretimde okutulan Türkçe ders kitabında yer alan yabancı kökenli kelimelerin incelenmesini konu almaktadır. Çalışmamızda, 2007-2008 öğretim yılında Bingöl’de okutulan ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki yabancı kökenli kelimeler incelenmiş, bu sözcüklerin kökeni, ders kitabında kaç kez geçtiği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkçeye hangi dillerden yoğun kelime geçişleri olduğu ve bu sözcüklerin ders kitabının hangi bölümlerinde geçtiği açığa çıkartıldı. <

Keywords
İlköğretim Türkçe ders kitabı, yabancı kökenli kelimeler, sözcük.