Summary


BİYOLOJİ DERSİ YENİ ORTAÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİK ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 10. ve 11. sınıf biyoloji dersi yeni öğretim programının içerik öğesine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma, 2012 yılında, Diyarbakır’da okumakta olan (N=286) öğrenciler ile yapılmıştır. Çalışmaya Fen, Anadolu, Genel ve İmam Hatip Lisesi olmak üzere yedi devlet lisesi dahil edilmiştir. Çalışma tarama modeli ile yapılmıştır. Veriler, içerik öğesi değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Anketin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0.89’dur. Verilerin yüzde ve frekans değerleri çıkartılmış, t-testi ve tek yönlü ANOVA istatistik teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen betimsel sonuçlara göre yeni biyoloji programı içeriğinin öğrenci ilgisini çekmede, günlük yaşama yatkınlık göstermede, içeriğin diğer derslerle ilişkilendirilmesi vb. bakımından iyi hazırlandığı söylenebilir. İçerik için verilen süre, içeriğin resim, grafik, tablo ve benzeri araçlarla desteklenmesinin ve içeriğin sınıflar arası düzeni vb. ise kısmen yeterli hazırlandığı söylenebilir. Ayrıca öğrenciler içeriğin kendileri için yeterli olmadığını belirtmiştir. Genel olarak da, içerik öğesi hakkında öğrenciler "kısmen katılıyorum" düzeyinde görüş bildirmiştir. Araştırmadan elde edilen kestirimsel sonuçlara göre Cinsiyet ve okul türüne göre öğrencilerin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak cinsiyete göre görüş puanlarının aritmetik ortalamasının kız öğrencilerin lehinde, okul türüne göre de Fen Lisesi’nde okuyan öğrencilerin lehinde olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyinde yapılan karşılaştırmada ise 11.sınıflar lehinde istatistiksel olarak anlamlı sonuca ulaşılmıştır. Ayrıca yeni programın içerik öğesi farklı sebeplerden dolayı istenilen düzeyde uygulanamadığı da görülmüştür. <

Keywords
biyoloji öğretim programı, içerik öğesi, program değerlendirme, öğrenci, ortaöğretim.