Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeyleri ile, umutsuzluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden rastlantısal olarak seçilen 117 adet sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 2 kısımdan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğin birinci kısmını“Beck Umutsuzluk Ölçeği” ikinci kısmını ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde kullanılacak olan istatistiki yöntemin belirlenmesi için ise verilere Kolmogrov-Simirnov testi uygulanmıştır. Uygulanan test sonucu verilerin normal dağılım göstermediği ve nonparametric testler kullanılarak istatistiki analizinin sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu yüzden verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya ek olarak sınıf öğretmenlerine uygulanan ölçeğin 2. kısmını oluşturan genel bilgi formun da yer alan demogratif değişkenlere göre öğretmenlerin umutsuzluk düzeyleri incelendiğinde ise; öğretmenlerin bazı demogratif değişkenlerinden olan cinsiyet, medeni durum, okuttukları sınıf türü ve ailelerinin yaşadığı yer değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin diğer demogratif değişkenleri olan yaş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve aynı okulda görev yapma süresi değişkenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucu elde edilmiştir.<

Keywords
umutsuzluk, sınıf öğretmeni, beck umutsuzluk ölçeği