Summary


İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK TUTUMLARI
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; genel kültür, özel alan, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışma yapmaktadır. Mesleki çalışmalara yönelik öğretmen tutumlarının belirlenmesi bu çalışmaların verimliliği açısından önemlidir. Bu amaçla yapılan bu araştırmada, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 495 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşan örneklem grubuyla çalışılmıştır. Bu amaçla 5’li Likert ölçek tipinde 29 maddeden oluşan bir tutum ölçeği geliştirilerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler okul yerleşkesi, branş, cinsiyet, kıdem ve yaş değişkenleri açısından tek yönlü varyans analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki çalışmalara yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.<

Keywords
Mesleki Çalışma, Tutum, Öğretmen