Summary


BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ
Bu araştırmada basılı materyalden ve projeksiyon perdesinden okumanın öğretmen adaylarının hatırlama, kavrama ve dikkat becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen bir metin hem basılı materyal hem de projeksiyon perdesinden öğretmen adaylarına sunulmuştur. Söz konusu metine yönelik olarak yöneltilen soruların başarı puanlarına dönüştürülmesiyle elde edilen puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırma bu yönüyle deneysel desenlerden karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf, Türkçe, Resim, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 214 öğrenci oluşturmaktadır. Rastgele yapılan bir seçimle bu öğrencilerden 92 öğrenci deney, 122 öğrenci kontrol grubu olarak atanmıştır. Böylelikle 92 öğrencinin yer aldığı deney grubu projeksiyon perdesinden, 122 öğrencinin bulunduğu grup ise basılı materyalden okuma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularından biri hatırlama becerisi bakımından basılı materyal ve perdeden okuma gruplarının başarı puanları arasında basılı materyalden okuyan grubun lehine anlamlı fark olduğudur. Kavrama becerisi bakımından ise perdeden okuma başarı puanlarına göre sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Dikkat becerisi açısından ise basılı materyalden okuyan öğrencilerin daha başarılı olduğu söylenebilir. Teknolojinin sınıf içinde etkili kullanılabilmesinde öğretmen eğitiminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle öğretmen eğitiminde teknolojinin eğitim faaliyetlerinde nasıl etkili kullanılabileceğinin öğretimini amaçlayan derslerin verilmesinde büyük yarar görülmektedir.

Keywords
Basılı Materyalden Okuma, Perdeden Okuma, Teknoloji Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme