Summary


Aday Öğretmenlerin Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları Üzerine Bir Araştırma
Öğretmenlerin yöntem ve tekniklerini etkili şekilde kullanmalarını sağlayan çeşitli etkenler vardır. Bunlardan birisi yöntem ve tekniği uygulamaya ilişkin öğretmenlerin öz yeterlik algılarıdır. Diğer etken ise okulların mevcut durumlarıdır. Öğretmenlerin çalışma hayatlarının belirli yıllarından sonra mevcut sisteme alışmalarından dolayı yöntem ve teknikler için ders araç gereçlerini ve teknolojik gereksinimlerini göz ardı ettikleri görülmektedir. Kendini geliştiremeyen öğretmenler zamanla eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edemez hale gelmektedir. Bazen de göreve yeni başlayan öğretmenlerden bu konuda yardım isterler. Bu çalışmada aday öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk zamanlarda çalıştığı kurumlardaki ders araç gereçlerine ulaşma ve kullanma durumları incelenmiştir. Öğretmenlerin yeni mezun olmalarına rağmen derslerde öğretim araç gereçlerini ne kadar kullandıkları araştırılmıştır. Ders araç gereç ihtiyaçları çalıştığı okullarda karşılanıp karşılanmadığı ve derslerine uygun olarak teknolojiyi ne kadar kullandıkları incelenmiştir. Öğretmen adaylarına derslerinde hangi ders araç-gereci kullandıkları, hangilerini kullanmadıkları ve hangilerini kullanmak istedikleri sorulmuştur. Öğretmenlerden teknolojik ürünleri neden kullanamadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Çalışmadaki öğretmenler yeni mezun olmalarına rağmen bazı teknolojik ürünleri kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Üniversite yıllarında bazı araçların ders içinde kullanıldığını söylemişlerdir. Ancak üniversitelerin teknolojik gelişmeleri takip edemediklerini belirtmişlerdir. Okulun ihtiyaçlarının yeterli olmamasının yanında derslerine uygun teknolojik araçlara ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdir. Bazen okulda istedikleri teknolojik ürünlere ulaşamamaları bazen de okulda olduğu halde yönetimin yeni teknolojik araçları kullanmalarına izin vermemeleri bu araçlara ulaşmalarını engellemektedir. Öğretmen adaylarının birçoğu derslerinde çeşitli teknolojik ürünü kullanmak istediklerini ama ulaşamadıklarını söylemişlerdir. <

Keywords
Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojisi, Öğretmen Adayları, İlköğretim.