Summary


2005-2010 YILLARI ARASINDA MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
Eğitim araştırmalarının belirli aralıklarla incelenmesi, düzenlenmesi ilgili alanda çalışma yürütmek isteyen bilim insanlarına ışık tutması açısından önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir içerik analizidir. Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez merkezi taranmış ve tam metin olarak ulaşılan 150 tez incelenmiştir. İlgili tezleri değerlendirmek için tez sınıflama formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda incelenen tezlerde, nicel araştırmaların daha çok tercih edildiği, araştırma konusu olarak öğretim çalışmalarının ön planda olduğu, araştırma örneklemi olarak ilköğretim ikinci kademe (6-8. sınıflar) öğrencilerinin tercih edildiği, örneklem büyüklüğünün 31-100 kişi ve son olarak veri analiz yönteminde yüzde-frekans ve t-testi kullanımının ön plana çıktığı belirlenmiştir. Matematik öğretiminin, son yıllar içerisinde, diğer pek çok alanda olduğu gibi bir değişim içerisinde olduğu ya da olması gerektiği düşüncesinden hareketle ileriki dönemler de Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının durumunun belirlenmesi amacıyla benzer çalışmaların belirli aralıklarla yapılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Böylece matematik eğitimi araştırmacılarının, araştırma eğilimlerini devamlı olarak incelemek ve ilerideki eğilimleri belirlemek, Türkiye’deki matematik eğitimi araştırmalarının durumunu bir bütün olarak görmek için oldukça önemlidir. Çalışmadan elde edilen sonuçların matematik eğitimcilerine özellikle de yeni araştırmalara gelecekte yapacakları akademik çalışmaların kapsamlarını genişletmelerine ve uygun kararlar almalarına yardımcı olacağına inanılmaktadır.

Keywords
matematik eğitimi, yüksek lisans, doktora, içerik analizi