Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek için “Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği (MÖYÖÖ)” ve matematik kaygılarını ölçmek amacıyla da “Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada tarama modeli esas alınmıştır. Araştırma, bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel yöntemlerden yararlanılmıştır. Veriler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, mezun oldukları liselerin türüne ve sınıf düzeylerine göre de öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının lise başarıları ile matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ve matematik kaygıları arasında da anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili alan yazında yer alan çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ve matematik kaygısı konularına ilgi duyan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.<

Keywords
Matematik kaygısı, öz-yeterlik, sınıf öğretmeni adayı