Summary


AKSİYON ARAŞTIRMASI ARACILIĞIYLA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Okuma, anlam kurma, düşünme, değerlendirme, ilişki kurma gibi çeşitli öğelerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin özünde ise okuduğunu anlama vardır. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilebilmeleri için okuma öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli stratejileri kullanmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmenleri öğrencilerin bu stratejileri kullanmalarını sağlayarak okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için uygun eğitim ortamları oluşturmalıdırlar. Bu bağlamda araştırmanın amacı, okuduğunu anlama becerisi yetersiz olan öğrencilerin bu becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, okuduğunu anlama stratejilerinden TİÖD (Tahmin - İnceleme – Özetleme – Örgütleme - Değerlendirme) Okuduğunu Anlama Stratejisi kullanılmış ve bu stratejinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, eleştirel kuram yaklaşımı çerçevesinde aksiyon araştırması yöntemi ile yürütülmüştür. Eleştirel kuram yaklaşımı, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının yöntemlerinden etkin olarak yararlanır. Bu kuram içerisinde kullanılan aksiyon araştırmasının temel amacı, herhangi durumu geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak günlük ve doğal gözlemlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars iline bağlı bir ilköğretim okuluna devam eden üç öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem tekniği ise olasılık dışı örnekleme kapsamında tipik durum örneklemesidir. Araştırmada her gün bir çalışma olmak koşuluyla toplamda 22 günlük çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, TİÖD okuduğunu anlama stratejisinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın, sınıf öğretmenlerine, okuduğunu anlama becerisi yetersiz olan öğrencilerin bu becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda ışık tutabileceği düşünülmektedir. <

Keywords
Okuduğunu anlama becerisi, TİÖD okuduğunu anlama stratejisi, aksiyon araştırması.