Summary


KÜRTAJIN AHLAKİLİĞİ SORUNU
Bu çalışmada kürtajın ahlakîliği sorunu Tıp Etiğinin yararlılık ve zarar vermeme, özerklik, yaşam hakkı ve yasallık ilkeleri bağlamında araştırıldı. Tıp Etiği ilkelerinden yararlılık ve zarar vermeme ilkeleri incelenirken Ahlak Felsefesi kuramlarından faydacılık kuramına; özerklik ilkesi incelenirken ödev etiği kuramına; yaşam hakkı ilkesi ele alınırken mutlak kuralcı yaklaşıma; yasallık ilkesi değerlendirilirken ahlak-hukuk bağıntısına değinildi. Böylece kürtaj, Tıp Etiği ilkeleri dolaylı olarak da Ahlak Felsefesi kuramları açısından değerlendirildi. Çalışmanın sonunda Tıp Etiği ilkeleri açısından kürtajın ahlakî bir eylem olmadığı tespitine ulaştık. Yaşam alanlarının neredeyse tamamını ilgilendiren kürtaj sorununda son sözün söylendiği iddiasında değiliz. Ancak kürtaj sorununa dikkat çekerek, Ahlak Felsefesine ve Tıp Etiğine bu çerçevede bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladık. <

Keywords
Tıp Etiği, kürtaj, cenin, yararlılık, özerklik.