Summary


ÇOCUKLARIN ANA BABALARI TARAFINDAN İSTİSMAR VE İHMALİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, Ankara ili ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ana babaların çocuklarına yönelik hangi davranışlarını istismar ve ihmal olarak nitelendirdiklerine, çocukların ana babaları tarafından istismarının ve ihmalinin nedenlerine ve bu davranışlarla kendilerinin baş etme yöntemlerine ilişkin görüşlerini cinsiyete, kıdeme, çocuk sahibi olma durumuna, öğrenim düzeyine, sınıf mevcuduna, okulun öğrenci sayısına ve okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyine göre incelemektir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmaya 244 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada Karaman (1993) tarafından geliştirilen “Öğretmenlere Göre Çocukların Ana-Babaları Tarafından İstismarı ve İhmali” ölçeği kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve Kruskal Wallis nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, kıdem, sınıftaki öğrenci sayısı ve okuldaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Nitel verilerin analizi sonucunda ise öğretmenlerin görüşleri “iletişim”, “eğitim”, “araştırma” ve “genel önlem” ana kategorilerine ayrılarak değerlendirilmiştir. Öğretmenler çocuk istismarı ve ihmalini önlemek için, öğrenci ve aile ile sürekli iletişim içinde olunmasının ve başta aileler olmak üzere öğretmenlere ve öğrencilere çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitimler verilmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. <

Keywords
Çocuk istismarı ve ihmali, sınıf öğretmeni, ana-baba