Summary


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSEL İNCELENMESİ
Müzik öğretmenliği lisans programında bulunan alan derslerinin ana amacı öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğinde ihtiyaç duyacağı alan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu nedenle belirtilen alan dersleri benzer ve birbirine paralel içerikler ile planlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenliği lisans öğrencilerinin alan dersleri akademik başarıları arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Bu amaçla “Öğrencilerin çalgı, piyano, işitme okuma yazma ve ses eğitimi dersleri akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?” cümlesi problem olarak seçilmiştir. Bu amaçla nicel korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. sınıf öğrenciler (n=24) oluşturmaktadır. Araştırmada ele alınan öğrencilerin işitme okuma yazma, ses, piyano ve çalgı alanı puanları arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ile ölçülmüştür. Sonuç olarak, piyano dersindeki akademik başarıların işitme okuma yazma dersi akademik başarıları arasında (r=,762) yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu, ses eğitimi dersi öğrenci akademik başarıları ile çalgı(r=,515), işitme okuma yazma (r=,640) ve piyano(r=,462) akademik başarıları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Buradan hareketle; program hazırlama(planlama), öğretim süreci(uygulama) ve değerlendirme aşamalarında alan dersleriyle ilgili öğretim elemanı ve üyelerinin eşgüdümlü çalışması, öğrencilerin derslerdeki başarı düzeylerini yıl içinde bireysel olarak takip etmeleri önerilmektedir. <

Keywords
Müzik öğretmenliği, bireysel çalgı, bireysel ses, piyano, müziksel işitme okuma yazma.