Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Eleştirel düşünme becerisi ve eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerine eleştirel düşünme becerisini kazandırmak için derslerinin eleştirel düşünme becerisini kapsaması gerekmektedir. Etkili öğretmenler, eleştirel düşünmeye teşvik edici öğrenme etkinlikleri ile öğrencilerini cesaretlendirmektedir. Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisi hakkındaki düşünceleri öğrencilerini eleştirel düşünmeye teşvik etmelerini etkileyebilir. Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Ağrı ili merkez ilçesinde bulunan seçkisiz olarak belirlenen 3 okulda görev yapan 15 sınıf öğretmeniyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğretilebilir ve önemli buldukları, öğrencilerine kısmen kazandırdıkları, eleştirel düşünme becerisini geliştirme konusunda ilköğretim programlarını yetersiz buldukları, derslerle birlikte planlanmasını uygun buldukları, eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için özellikle Türkçe, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini tercih ettikleri, Yöntem ve teknik olarak özellikle tartışma, altı şapkalı düşünme, soru-cevap, beyin fırtınası, örnek olay ve drama yöntemlerini tercih ettikleri görülmektedir. Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesinde daha çok sınıfların kalabalık olması, ilköğretim programının yetersizliği ve müfredatın yetiştirilememesinden dolayı sorun yaşadıkları tespit edilmiştir.<

Keywords
Sınıf öğretmeni, eleştirel düşünme, beceri öğretimi, öğretmen görüşü