Summary


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ YÖNETİCİ KAYNAKLI SORUNLARA GÖRE İNCELENMESİ
Yapılan bu araştırmada “İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorun düzeylerine göre incelenmesi” amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 360 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Yönetici Kaynaklı Sorunlar Ölçeği (YKSÖ) ile toplanmıştır. YKSÖ’de sorun düzeyleri katılımcıların ölçekten aldıkları puanlara göre “düşük, orta ve yüksek” olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeklerle ilgili yapılan güvenirlik analizinde, YKSÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .95; ÖBÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde değerlerinin yanı sıra Kruskal Wallis Testi de kullanılmıştır. Gruplar arasında farkın anlamlı olduğu durumlarda farkın kaynağını belirlemek için yine parametrik olmayan testlerden “Mann Whitney U-Testi” kullanılarak ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorunların düzeyinin artmasıyla azaldığı; devam boyutunda ise yönetici kaynaklı sorun düzeyinin artmasıyla devam bağılılıklarının da arttığı görülmüştür. Duygusal ve normatif bağlılık boyutlarındaki farkın anlamlılığı, yönetici kaynaklı sorunlara göre bütün gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, okul yöneticilerinin öğretmenlerin okula olan bağlılığını (örgütsel bağlılık) artıracak yönetim tarzını ve davranışlarını benimsemesi ve öğretmenlerin okula olan bağlılıklarını azaltıcı tavır ve davranışlardan kaçınmaları gerektiği söylenebilir. <

Keywords
Öğretmenler, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık