Summary


ÖRGÜTLERDE CİNSEL TACİZ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
Günümüzde örgütlerin en değerli kaynağı insandır. Çünkü insanın hem yetişmesi zordur hem de diğer kaynakların etkin ve verimli kullanılması insan kaynağının kalitesine ve performansına bağlıdır. Ancak örgütsel düzeyde yaşanan sorunlar insan kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir. Bu temel sorunlardan birisi de “Cinsel Taciz”dir ve bu sorunun ortaya çıkmasında örgüt kültürü önemli bir etkiye sahiptir. Çalışanların tavır ve davranışlarını şekillendiren örgüt kültürünün etiksel boyutu ihmal edilmemelidir. Örgütlerde yaşanan Cinsel Taciz sorunu örgüt kültürü değiştirilmek suretiyle çözülebilir. Çalışanların davranış ve ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan örgüt kültürü tarafından desteklenmeyen böyle bir sorunun, devamlılık göstermesi söz konusu değildir. Örgüt kültürü Cinsel Tacizin ortaya çıkmasına izin vermeyecek ve onu desteklemeyecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yeni anlayışın tüm personele yerleştirilmesi gerekir. Örgüt kültürünün bir parçası olan ya da onu şekillendiren yönetim anlayışı da Cinsel Taciz sorunun ortaya çıkmasında ya da çözümünde oldukça etkilidir. Bir başka deyişle Cinsel Taciz sorunu örgüt kültüründen destek bulmadıkça örgütte ortaya çıkamaz ve yayılamaz. Üstesinden gelinemeyen bu tür bir sorun bireysel ve örgütsel etkinliğin ve verimliliğin düşmesine neden olur.<

Keywords
Örgüt Kültürü, Etik, Cinsel Taciz.