Summary


YEREL YÖNETİMLERDE WEB 2.0 KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE-LERDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Kişisel bilgisayar ve internet kullanımının vatandaş nezdinde yayılması yönetimlerin de bu platformları kullanmasını zorunlu kılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki yerel yönetimlerin web 2.0 ve sosyal ağları kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Çalışmada web 2.0 araçları genel olarak tanıtılmış, sonrasında da yönetimsel anlamda kullanımına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra, Türkiye’deki 81 ilin belediyelerinin web 2.0 araçlarını bilgilendirme, etkileşim ve işlem temelli kullanım durumlarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, Türkiye’de belediyelerin web 2.0 araçları kullanımı çok düşük düzeydedir ve belli başlı web 2.0 teknolojilerine yoğunlaşmış durumdadır. Belediyeler daha ziyade bilgi verme hizmetlerine yoğunlaşmakta, web 2.0 araçlarının etkin hizmet sunma ve katılım gibi amaçlarla kullanımının ikinci planda kaldığı görülmüştür.

Keywords
e-Devlet, Belediye, Web 2.0, Bilgi, Etkileşim, İşlem