Summary


JİGSAW VE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı; jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisini vebu teknikler hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu; 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Erzurum’un bir ilçesindeki İlköğretim Okulu 8/A, 8/C ve 8/D sınıflarında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada, Üçgenler Akademik Başarı Testi, Grup Araştırması ve Jigsaw Görüş Anketleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerden; ilköğretim 8. sınıf Matematik dersi öğretiminde, grup araştırması ve jigsaw tekniklerinin geleneksel yönteme göre, jigsaw tekniğinin de grup araştırması tekniğine göre akademik başarıyı artırmada daha etkili olduğu ve grup araştırması ve jigsawgruplarındaki öğrencilerin araştırmada kullanılan teknikler hakkında olumlu yönde görüş belirttikleri sonucuna varılmıştır.<

Keywords
Matematik Eğitimi, Grup Araştırması Tekniği, Jigsaw Tekniği, Akademik Başarı, Öğrenci Görüşleri