Summary


ANNELERİN SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİYLE ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacı 5-6 yaş grubu çocukların sosyal beceri puanları ile annelerinin sosyal sorun çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Betimsel araştırma türlerinden tarama modeliyle yapılan araştırma, 148 anne ve çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak D’Zurilla ve Nezu (1990) tarafından insanların sosyal sorun çözme becerilerini ölçmek amacıyla geliştirilen, Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Sorun Çözme Envanteri ve Gresham ve Elliot(2008) tarafından revize çalışmaları yapılan Neslitürk ve Deniz (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi Aile Formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin istatistiksel analizi için SPSS 20.00 programından yararlanılmıştır. Annelerin sosyal sorun çözme puanları ve çocukların sosyal beceri puanları anne eğitim düzeyine ve mesleklerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; çocukların sosyal beceri puanları anne eğitim ve meslek durumuna göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Annelerin sosyal sorun çözme puanları eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterirken, annelerin mesleği ve sosyal sorun çözme puanları arasında anlamlı farklılık söz konusu değildir. Annelerin sorun yönelim ve sorun çözme becerileri çocukların kendini ifade etme, iletişim, grupla birlikte hareket etme puanlarını yordamaktadır. Annelerin sorun yönelim ve sorun çözme becerileri çocukların işbirliği, empati ve kendini kontrol etme puanlarını yordamamaktadır. Annelerin sorun yönelim becerileri sorumluluk puanlarını yordarken, sorun çözüm becerileri sorumluluk puanlarını yordamamaktadır.

Keywords
Sosyal Beceri, Sosyal Sorun Çözme, Okul Öncesi, Anne, Çocuk