Summary


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI İLE ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İnsanların demokratik bir çevrede hoşgörü içerisinde yaşaması için demokratik değerlerin ve demokratik tutumların o toplumda yer edinmiş olması gerekmektedir. Demokratik yaşam alışkanlıklarının bir toplumda yer edinmesi ise demokratik bir eğitim sistemiyle kazandırılması mümkündür. Demokratik değerlerin toplumlara kazandırılması amacı ise demokratik değerlere sahip, demokratik değerleri davranış haline getirmiş nitelikli öğretmenlerin vereceği eğitimi önemli hale getirmiştir. Bu araştırmanın öncelikli amacı ortaokul öğretmenlerinin demokratik tutumları ile öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada verileri toplamak için “Published for the Attitude Research Laboratory” tarafından geliştirilen ve Gözütok (1995) tarafından dilimize çevrilen “Demokratik Tutum Ölçeği” ile ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ne düzeyde sahip olduğunu belirlemek amacıyla 26 ifadeden oluşan İlğan, Karayiğit ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen “Demokratik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Adıyaman İli Kâhta İlçesi’ndeki 3 devlet ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim gören 410 öğrenci ve bu okullarda görev yapan 100 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin demokratik tutumlarının cinsiyete, medeni duruma, kıdem ve görev yaptığı okul değişkenine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeyleri cinsiyete göre bazı alt boyutlarda kızlar lehine, öğrenim görülen okul bakımından ise bazı alt boyutlarda üst ve orta sosyo-ekonomik düzey lehine anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.

Keywords
Demokratik Tutum, Demokratik Değer, Ortaokul Öğretmenleri, Ortaokul Öğrencileri, Demokrasi