Summary


KUZEY KIBRIS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’ta 5 yaş grubunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerin matematik öğretimine ve bu yöndeki öğretme becerilerine yönelik bakış açısını irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel desen kullanılmış olup, Kuzey Kıbrıs’ta hali hazırda devlet okullarında öğretmenlik yapan 252 öğretmenin 54’üne ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin dolduracağı ve 3 tema altında oluşturulan bir soru formu verilmiştir. Formdaki temalar sırasıyla eğitim durumları, pedagojik alan öğretimi ve öğretim programıdır. Elde edilen sonuçlara bakıldığı zaman şu anda görevde olan öğretmenlerin sadece 5’inin okul öncesi öğretmenliğinden mezun olduğunu ve geçmişte matematik eğitimi dersi almadıklarını, alan azınlığın da teorik veya pratik anlamda değil materyal geliştirme formatında aldıkları görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenler, kendilerine olan özgüvenlerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bir diğer bulgu ise öğretmenlerin özel eğitim gereksinimli çocuklarla çalışırken kendilerini yetersiz hissettikleri yönündedir. Öğretmenlerin kağıt kalem etkinliklerine çok sık yer verdiği ve sınıf dışı oyun etkinlikleri tercih etmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte çıkan sonuçlar alanyazınla karşılaştırılmış ve iyileştirici öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Okul Öncesi, Mateamtik Eğitimi, Öğretmen Yeterliliği