Summary


GENÇLERİ FİZİKSEL ŞİDDETE İTEN SEBEPLER, ÖĞRENME YOLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ
İnsanlık tarihi ile başlayan şiddet olgusu, günlük hayatta sürekli devam eden ve şekilleri esnek olan bir baskı unsurudur. Çocuklar ve çaresiz bazı insanlar mesajlarını bu yolla vermeye, dikkat çekmeye ve yaptırım uygulamaya çalışırlar. Şiddetin çağ dışı bir davranış ve yöntem olarak görülmesine rağmen her dönem varlığını artarak devam ettirmesi ve uygulayıcıların yaş seviyelerinin küçük yaşlara kadar inmesi, üzerinde çalışmayı ve önlem almayı gerekli kılmaktadır. Çocuklar bulundukları ortamlarda ve yaşam şartlarında güvende olmak isterler. Bu çalışma; gençlerin şiddet eğilimleri, şiddeti öğrenme yolları ve muhatabına görünür zarar vermeyi hedefleyen fiziksel şiddetin uygulayan ve uygulanan bireyler üzerindeki etkilerini konu edinmektedir. Amaç; çocukların gelişim süreçlerinde davranış pekişmesi aşamasında sorunlarını çözmek ve isteklerini yerine getirmek için başvurdukları fiziksel şiddeti nerelerden ve nasıl öğrendikleri, bu davranışı sergilemek için kendilerini hangi gerekçelerle ikna ettikleri ve bu davranışı önleme yollarını tartışmaktır. Araştırma ile HEGEM (Şiddetle Mücadele Vakfı) vakfı Sakarya ilindeki 8.724 lise ikinci sınıf öğrencisine alan araştırması kapsamında 71 sorudan oluşan anket uygulamıştır. Bu çalışmada sadece fiziksel şiddet içerikli olan sorular kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programı aracılığı ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de fiziksel şiddetin genç yaşta öncelikle aileden öğrenildiğini, arkadaş ve okul çevresi ile pekiştiğini, fiziksel şiddet görmenin şiddet ve suçlu davranışları uygulamayı körüklediğini ve fiziksel şiddetin her kesimde görülebileceğini göstermektedir. Gençlerin aile büyüklerini ve kanaat önderlerini rol model gördükleri da ayrı bir tespittir. Çocukların özellikle başkalarını daha çok örnek aldıkları gelişim süreçlerinde fiziksel şiddetten uzak tutulması, oransal olarak fiziksel şiddet uygulama seviyesinin daha aşağılara çekilmesi ve şiddetten uzak bir toplum oluşturmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Keywords
Şiddet, Fiziksel Şiddet, Şiddeti Öğrenme, Şiddet Davranışı, Gençlik ve Şiddet