Summary


ULUSLARARASI ANDLAŞMALARDAN ÇEKİLME HAKKI VE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN GEÇİCİ UYGULANMASI ENERJİ ŞARTI ANDLAŞMASI ÖRNEĞİ
Günümüz modern dünyasında devletler, ikili ve çok taraflı ilişkilerini uluslararası andlaşmalar akdetmek suretiyle sürdürmektedir. Başlangıçta herhangi bir pürüz olmaksızın taraf olunan bir uluslararası andlaşma, sonraki yıllarda birçok sebepten ötürü istenmeyen bir andlaşma haline dönüşebilmektedir. Böyle bir durumda taraf devlet, andlaşmadan çekilme yoluna gidebilmektedir. Uluslararası andlaşmalara ilişkin bir diğer husus da geçici uygulamadır. Bir andlaşmanın imzalanması ile iç hukukta onaylanarak yürürlüğe girmesi arasında geçen sürede bir nevi askıda olma durumu vardır. Bu süreçteki net olmayan hukuki durum, ancak taraf devletlerin geçici uygulama konusundaki beyanları ile netleşebilir. Böyle bir durumda da geçici uygulamanın iç mevzuat hükümlerine ne derece uygun düştüğü konusunda ihtilaflar doğmaktadır. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (VAHS) ile bir uluslararası andlaşmadan çekilmenin hangi hallerde mümkün olduğu detaylandırılmıştır. Yine aynı sözleşmede, uluslararası andlaşmaların imzalanması ile iç hukukta onaylanması arasında geçen sürede geçici olarak uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Enerji Şartı Andlaşması (EŞA) da VAHS bağlamında bir uluslararası andlaşma olduğuna göre, bu andlaşmadan çekilmenin hangi hallerde mümkün olabileceğinin ve bu andlaşmanın geçici uygulanırlığının tartışılması gereklidir. Bu çerçevede EŞA’da bu konulara ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda enerji yatırımları, transiti ve ticareti konularına ilişkin konuları düzenleyen EŞA, her iki hukuki durumda uygulanacak prosedürü belirten hükümler içermektedir. Ancak, andlaşmadaki bu konulara ilişkin somut hükümler yeterli olmamış, uygulamada özellikle geçici uygulama konusunda birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirmiştir.

Keywords
Uluslararası Andlaşmalar, Çekilme Hakkı, Geçici Uygulama, Enerji Şartı Andlaşması, VAHS