Summary


HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ PERSONELİN SEÇİMİNDE AHP VE VIKOR YÖNTEMİNİN KULLANIMI: ÖZEL HASTANELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
Personel bir örgütün verimini ve kârlılığını doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. Hizmet sektörünün önemli bir alanı olan sağlık sektörü toplumun her tür ve kesiminin ilgi alanına girmesi nedeniyle sahip olduğu idari ve destek personelinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü hastanelerin idari ve destek personeli verimliliği ve kârlılığı doğrudan etkileyen önemli insan kaynaklarıdır. İşe uygun olmayan personelin seçimi hastanenin para, zaman ve potansiyel fırsatları kaybetmesine neden olur. Hasta ve hasta yakınları sağlık personelinin yanı sıra destek personelinden de doğru, hızlı, güvenilir ve konforlu bir hizmet beklemektedirler. Özellikle özel hastanelerde bu beklenti en üst düzeydedir. Hastane yönetiminin bu konuda sistemli ve tutarlı temellere dayalı tutumu söz konusu olduğunda sağlıklı bir seçimin yapılması mümkün olur. Beklentileri karşılayabilecek personelin seçimi için çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmıştır. Personel seçim problemi için özel hastanelerin yöneticileri ile birebir görüşme yapılarak 7 kriter belirlenmiştir. İşe başvuran kişinin cinsiyeti, iş tecrübesi, eğitim düzeyi, iletişim özellikleri, fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri ve işe devamlılığı olarak belirlenen kriterler AHP yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Eğitim kriteri önceliği en yüksek olarak belirlenmiştir. 4 alternatif VİKOR yöntemine göre değerlendirilmiştir. Çalışma, personel seçiminde sayısal olmayan kriterlerin çok kriterli karar verme teknikleri ile sayısallaştırılarak daha objektif seçimler yapılabileceğini göstermiştir.

Keywords
AHP, VİKOR, Personel Seçimi, Hizmet Sektörü, Personel