Summary


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırma verileri, “Küresel ısınma …… gibidir, çünkü ……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 2015-2016 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalının 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcı öğretmen adayları 144 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmen adaylarının “küresel ısınma” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Küresel ısınma kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından en çok, sırasıyla “insan”, “kanser”, “ölüm” ve “soba” metaforları geliştirilmiştir. Ayrıca küresel ısınma kavramına ilişkin metaforların “doğal dengenin bozulmasına yönelik” ve ‘‘yaptıklarımızın karşılığı olarak’’ kategorilerinde daha fazla yer aldığı görülmüş olup, bu kavramlara bakış açılarının eleştirel kategorilerde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorilere ilişkin sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda benzer çalışmaların ilköğretim ve ortaöğretim ile üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle de yapılarak bütüncül bir bakış açısı kazandırılması gibi önerilere yer verilmiştir

Keywords
Küresel Isınma, Metafor, Fen Bilgisi