Summary


TÜRKİYE’DE 24 OCAK KARARLARI İLE BAŞLAYAN FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN GÜNÜMÜZ İKTİSADİ VE MALİ YAPISINA YANSIMALARI
1940’lı yıllarda başlayan ve 1980’li yıllarda sıkça kendinden bahsettiren küreselleşme olgusu günümüzde gerek iktisat politikalarının gerekse siyasal yapının ana gündemini oluşturmaktadır. Dünya ekonomisini oluşturan sosyal ve iktisadi parçaların, birbirleriyle ve/veya dünya piyasalarıyla eklemlenmesi olarak ifade edilen küreselleşme, iktisadi açıdan finansal piyasaları ayıran sınırların ortadan kalkması ve uluslararası sermaye akımlarının hız kazanması (serbestleşmesi) sürecidir. Tam anlamıyla bir tanım yapacak olursak finansal serbestleşme, devletin gerek para ve maliye politikası araçlarıyla gerekse diğer farklı baskı unsurlarıyla finansal sistemin kendiliğinden işleyişine engel teşkil eden kısıtlamaların ve/veya müdahalelerin ortadan kaldırılması ve böylece finansal piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılması olarak ifade edilebilir. Finansal serbestleşme hareketi, teorik temellerini esas olarak neo-liberal politikalardan almaktadır. 1970’li yılların sonlarından itibaren küresel dünyada ivme kazanan finansal serbestleşme politikaları, 24 Ocak 1980 Kararları ile Türkiye gündemine girmiştir. Ülkemizde 24 Ocak Kararları ile başlayan serbestleşme üç safhada büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bunlardan ilki; mal ve hizmet ticaretinin serbest bırakılması, ikincisi; faiz oranları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ile sağlanan yurtiçi finansal serbestleşme, üçüncü olarak da; sermaye hareketleri üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması ile tamamlanan dış finansal serbestleşmedir. Bu çalışmanın amacı, finansal serbestleşmenin ilk adımı olan 24 Ocak 1980 kararlarının sonuçlarını değerlendirmektir. Ayrıca bu düzenlemeler ile entegre olunmaya çalışılan finansal serbestleşmenin günümüz iktisadi ve mali yapısına ne gibi yenilikler getirdiğini değerlendirmektir.

Keywords
27 Ocak Kararları, Liberalizasyon, Finansal Serbestleşme