Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde desenlenmiş olup, araştırma modeli kapsamında olan özel durum çalışması yöntemi ve birinci türden veri toplama kaynağı olan yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin gerektirdiği biçimde yarı yapılandırılmış mülakat soruları hazırlanmış, uzman görüşüne sunulmuş ve bir katılımcıyla pilot uygulama yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla rastgele seçilen 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Trabzon ilinde çalışan sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Mülakatlar ses kayıt cihazına kaydedilmiş, düz metin haline getirilmiş ve bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Verilerin analiz edilmesinde temel düzey analiz biçimlerinden olan betimsel analiz ve üst düzey analizlerden yorumsal analiz kapsamındaki içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu süreçte sürekli karşılaştırmalı metot tekniği kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü ile ilgili bilgi seviyelerinin yetersiz, ilgili konuda veli-öğretmen işbirliğinin zayıf ve öğretmenlerin bu güçlüklere çözüm getirme noktasında çok yeterli olmadıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sorunlarının en aza indirilmesine ve öğretmenlere yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Özel Öğrenme Güçlüğü, Özel Durum Yöntemi, Sınıf Öğretmeni Görüşleri