Summary


ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırma, ortaöğretim kurumlarında yürütülmekte olan müzik derslerinin işlevsellik durumunu, bu kurumlarda görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinin işleyişine ilişkin görüşlerine dayanarak ortaya koymayı ve dersin hedeflerine ulaşması yönünde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma için nitel araştırma deseni seçilmiştir. Araştırma verileri Samsun’un merkez ilçeleri olan Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan yirmiki genel lise ve anadolu lisesi içerisinden rastlantısal olarak seçilen onbir müzik öğretmeni ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada içerik analizi türlerinden ‘kategorisel analiz’ kullanılmıştır. Görüşme sorularının analizinde “Fiziksel Donanım”, “Öğretim Programı”, “Müzik Dersine Yönelik Yaklaşımlar”, “Yönlendirme” ve “Müzik Dersinin Etkililiği” temalarına ve ilgili kodlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, liselerdeki müzik derslerinin etkili şekilde işlenmesini ve dersin hedeflerine ulaşmasını engelleyen birçok etken olduğunu ortaya koymuştur. Müzik öğretmenleri, haftalık müzik ders saatinin azlığı, müzik dersi için gerekli fiziksel donanım, ortaöğretim müzik öğretim programının uygulanabilirliği, veli, okul idarecisi, diğer dal öğretmenleri ve öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları, seçmeli dersler yönetmeliği ve müzik derslerinin genel eğitim sistemi içindeki durumu konularında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini belirtmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin müzik derslerine olan ilgilerinin artırılması ve istendik müziksel davranışların kazandırılması için okullara gereken derslik ve müziksel gereçlerin sağlanması, ortaöğretim müzik öğretim programının kuramsal açıdan sadeleştirilmesi ve uygulamaya yönelik müziksel etkinlikler ile zenginleştirilmesi gerektiği gibi çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur. <

Keywords
Ortaöğretim, Müzik dersi, Müzik dersinin işlevselliği, Müzik eğitimi, Müzik öğretmeni.