Summary


MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI MÜZİK TÜRLERİNE YÖNELİK MÜZİKSEL ALGILARI
Bu araştırmada, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin farklı müzik türlerine yönelik müziksel algıları ritim, ezgi, armoni ve söz unsurları açısından cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Müziksel algılama, duyular yoluyla müziğin farkına ve bilincine varmadır. Yani müziksel algılama devinişsel, sezişsel ve bilişsel boyutlarla oluşan bir bütündür. Bütün bu boyutlar içinde müziğin temel unsurları olan ritim, ezgi ve armonin algılanması ve bu algılamayla beraber anlamlandırılması, çözümlenmesi, yorumlanmasıyla müzik anlaşılır kılınır. Araştırma, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın farklı sınıflarında okuyan ve tesadüfi seçilen 49 kız, 45 erkek öğrenciden oluşan toplam 94 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere farklı müzik türlerinden oluşan on iki tane eser dinletilmiştir. Öğrenciler dinletilen bu eserleri ritim, ezgi, armoni ve söz unsurları yönünden Likert tipi skala ile 5 puan üzerinden değerlendirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışma grubunu oluşturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müziksel algıları, dinletilen arabesk müzik ve Türk halk müziğinde cinsiyete göre söz unsurunda, klasik batı müziği, Türk sanat müziği ve rock müzik türlerinde cinsiyete göre ritim unsurunda, Türk pop müzik türünde cinsiyete göre ritim, ezgi, armoni ve söz unsurunda, yabancı rap ve Türkçe rap müzik örneğinde ise cinsiyete göre ezgi unsurunda farklılaşma göstermiştir.<

Keywords
Müzik eğitimi, Bilişsel müzikoloji, Müziksel algı, Müzik türleri.