Summary


BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MOBBİNG ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Belediyeler yerel yönetim birimleri içerisinde önemli görevleri bulunan kurumların başında gelmektedir. Bu kapsamda belediyeler, yerel düzeyde yaşayan insanların su, kanalizasyon, ulaşım, çöp, itfaiye, mezbaha, defin vb. birçok yerel ihtiyacının karşılanmasında ilk başvuru yapılan yönetim birimlerini oluşturmaktadır. Çok çeşitli ve kapsamlı olan bu görevlerin yerine getirilmesinde belediye çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Halkın yerel ihtiyaçlarının giderildiği temel birimler olan belediyelerin personelleri üzerinde mobbing adı verilen Türkçeye yıldırma, psikolojik taciz olarak aktarılan olumsuz durumların varlığı belediye çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Belediye personelinin atama ve seçimle iş başına geldiği göz önüne alındığında mobbing konusunun belediyelerde incelenmesi ve örgütsel bağlılık üzerine etkisinin değerlendirilmesi belediyenin etkin hizmet sunumu için önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de il belediyelerinde görev yapan belediye personelinin mobbing algısı ve örgütsel bağlılık düzeyleri bir alan araştırması ile değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda 81 il belediyesinde görev yapan belediye çalışanlarının saptanması amacıyla her il belediyesine 30 adet anket düşecek şekilde 2430 adet anket, buralarda çalışan personele tesadüfi olarak dağıtılmış ve 637 adet anket sağlıklı ve tam doldurulmuş bir şekilde teslim alınmıştır. SPSS Paket Programıyla anketler analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında belediye personelinin mobbing algı düzeyleriyle örgütsel bağlılık algılarının negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ve ileri yaş düzeyinde çalışan personelin belediyelerde çalışan genç personellere göre örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Mobbing, Örgütsel Bağlılık, Belediye, Belediye Personeli, Personel Algısı