Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BATI VE TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ SÖZEL İFADELERİ
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Batı ve Türk müziği türlerine yönelik betimleyici sözel ifadelerinin mesleki müzik eğitimi alıp almama ve cinsiyet değişkenlerine göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Çalışma grubu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan toplam 260 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Batı ve Türk müzik kültürü içinde bulunan, farklı dönem ve türleri kapsayan 18 örnek eser belirlenmiştir. Bu eserler, çalışma grubuna 30 saniye dinletilmiş ve seçilen bu müziklerin, onlarda uyandırdığı betimleyici sözel ifadelerini karşılayacak olan, Kate Hevner’ın (1936) müziği betimleyici sıfatlar listesinden belirlenen 10 adet niteleme sıfatlarından birini seçmeleri istenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin Batı müziği ve Türk müziği türlerine yönelik betimleyici sözel ifadeleri, mesleki müzik eğitimi alıp almamalarına ve cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Ancak müzik eğitimi alan öğrencilerin almayanlara göre 13 tür müzik örneğinde daha yüksek oranda aynı sıfatı seçtikleri, mesleki müzik eğitimi almayan öğrencilerin ise alan öğrencilere göre sadece 5 tür müzik örneğinde, daha yüksek oranda aynı sıfatı seçtikleri saptanmıştır. Bir başka deyişle mesleki müzik eğitimi alan öğrenciler almayan öğrencilere göre dinletilen Batı ve Türk müziği örneklerine yönelik görüşlerinde daha ortak algı ve duygulara sahip olduğu daha benzer betimleyici sözel ifadelerde bulundukları belirlenmiştir.

Keywords
Betimleyici Sözel Davranış, Müzik Beğenisi, Batı Müziği, Türk Müziği, Müzik Eğitimi