Summary


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Çalışmada; Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi konusundaki metaforik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının STEM Eğitimi algılarının tespiti sayesinde almış oldukları eğitimden kaynaklanan olumsuz tutum ve bakış açıları, yanlış ve eksik bilgileri tespit edilerek, öğretmen adaylarının belirtmiş oldukları nedenler doğrultusunda sorunun kaynağının belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen sorunlar ışığında; gerekli önemlerin alınması, planlamaların yapılması ve verilen eğitimin içeriğinde mevcut olan yanlışlıkların giderilmesi hedeflenmiştir. Çalışma da nitel araştırma desenlerinden “olgubilim” kullanılmıştır. 2017/2018 eğitim öğretim yılında 162 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu araştırma da ölçüt Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi almış olmaları olarak belirlenmiştir. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına 14 hafta boyunca teorik ve uygulama temelli olarak STEM Eğitimi verilmiştir. STEM Eğitimi basit materyaller, legolar, robotik, kodlama ve web araçlarının entegrasyonu ile gerçekleştirilerek öğretmen adayının kendi becerilerini geliştirebilecekleri ve öğrencilerine derste uygulayabilecekleri pek çok etkinlik ile zenginleştirilmiştir. Çalışma da; STEM Eğitimi almış olan Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi konusundaki algılarının ve sebeplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, öğretmen adaylarının her birinden “STEM…. ya benzer; çünkü……”cümlesinin yazılı olduğu kağıdı doldurmaları istenmiştir. Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik anali¬zi tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının STEM eğitimi konusunda hiçbir olumsuz metafor kullanmamış oldukları ve oluşturmuş oldukları metaforların STEM Eğitiminin temelini oluşturan pek çok unsuru betimleme özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Metaforların özellikle sistem, yapboz, mühendislik, bilim, teknoloji, tasarım, oyun, basit makine, kurgu, zekâ, yeni şeyler üretme vb. olduğu görülmektedir. Buda verilen eğitimin felsefesinin ve oturtulmaya çalışılan temellerin doğru biçimde gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu sonuç öğretmen adaylarının algılarının aldıkları eğitim doğrultusunda şekillendiğinin bir kanıtı olduğu söylenebilir.

Keywords
Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, STEM Eğitimi, Metafor