Summary


TİRE KENT MÜZESİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Kültür; toplumların sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı, maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı; insan faaliyetinin toplumsal olarak aktarılan yönlerinin bütünü olarak açıklanmaktadır. Kültürel miras ise bir ülke veya bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veren, somut ve soyut her türlü taşınır veya taşınmaz varlıklardır. Kent müzeleri; kenti oluşturan kimlikleri, kentin etnik, kültürel, sosyal ve sanatsal bileşenlerini irdeler. Bunların yanı sıra, kentin tarihsel dönüm noktalarını, kentin konumunu ve çevresi ile olan ilişkilerini, gelişim ve değişim temelinde yaşam biçimlerini öncelikli olarak konu alan yapılardır. Aslında geçmiş ile birlikte geleceğin ele alındığı eser temelli değil de kuşaktan kuşağa anlatım temeli olan yapılardır. Kısacası kent müzeleri maddi kültür ögelerinden çok bu ögelerin kültürdeki yeri ve önemine dikkat çekerler. Bir kenti kent yapan en büyük özellik bünyesinde barındırdığı, kentin geçmişinden günümüze taşıdığı tüm serüvenlere şahitlik yapmış olan değerlerine sahip çıkmasıdır. Kent müzelerinin görev ve sorumlulukları arasında silikleşen kent belleğinin hatırlatılması gelmektedir. Bu çalışmada kent müzeciliğinin güzel bir örneği olan Tire Kent Müzesi’nin tanıtımı yapılarak, Tire Kent Müzesinin sadece folklorik ve etnografik malzemelerin sergilenmesi ile yetinilmeyip aynı zamanda kültürel miras niteliği taşıyan geleneksel mesleklerin günümüze ulaştırılıp, yaşatılmasını ve gelecek nesillerin faydalanmasını sağlamak için yapmış oldukları çabalardan bahsedilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca ulaşmada gerekli olan verileri elde etmek için alan araştırması yapılmış, gözlem ve söyleşi teknikleri kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak bu çalışmanın bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmıştır. Tire Kent Müzesi’nde yaşatılmaya çalışılan geleneksel meslekler tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Keywords
Kültür, Kültürel Miras, Kent Müzesi, Tire, Geleneksel Meslek