Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİ İLE MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Problem çözme matematikte önemli bir yere sahiptir. Çünkü problem çözme için öncelikle matematiksel bilgi ve kavramlar arasında ilişki kurulmaktadır. Matematik problemi çözme becerisi ise, matematik alanında son yıllarda yapılan ders programı değişikliklerinin ardından günümüz matematik derslerinde ağırlıklı olarak yer verilen önemli becerilerden biridir. Bu becerinin geliştirilebilmesi için, üzerinde çalışılan problemlerin nitelikli olması gerekir ve problem çözüm sürecinde önbilgilerin ve becerilerin kullanımı önemlidir. Aynı probleme her öğrencinin bakış açısı ve yaklaşımı farklı olacağından, problemin çözümü de öğrenciden öğrenciye farklılaşabilir. Bu çözüm aşamasında, değişik yöntemler kullanılabilir ve verilen bir problemin çözümü sırasında kullanılan bu bilgi ve beceriler de matematiksel düşünme sistemini geliştirebilir. Bununla birlikte, sonuca ulaşabilmesi için öğrencinin benzer işlemleri bir araya getirmesi gereklidir. Bu aşamada, öğrencilerin büyük çoğunluğu bir problemle karşılaştıklarında doğrudan problemin çözümü için gerekli olan sayısal işlemleri gerçekleştirmeye yani problemi çözmeye odaklanır. Oysaki ilk olarak öğrencilerin problemi doğru bir biçimde anlamaları ve bunun için de öğrencilerin öncelikle problemi doğru bir biçimde okuyup anlamlandırmaları gereklidir. Başka bir ifadeyle, problemin iyi bir şekilde anlaşılması iyi bir okuma becerisine sahip olmakla gerçekleşir. Okuma becerisi ise, öğrenmenin temel araçlarından biridir ve öğrenciden öğrenciye değişkenlik gösterebilir. Öğrencinin okuduğunu anlaması için metnin yapısını çözümlemeli, metnin içeriğini anlamalı, yorum yapmalı ve metni analiz etmelidir. Bu nedenle, bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin okuma becerilerinin, sıradan ve sıradışı problemleri çözme başarılarının incelenmesi, okuma becerileri ile problemi çözme başarıları arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Bursa ilinde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerine sıradan ve sıradışı matematik problemlerini içeren iki farklı test ile okuma becerileri ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler, nicel analizler aracılığı ile incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri ile problem çözme başarıları arasındaki ilişkiler rapor edilmiştir.

Keywords
Matematik Problemi, Problemi Anlama, Sıradan Problem, Sıradışı Problem, Okuma Becerisi