Summary


İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ EĞİTSEL KULÜP UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada, İlköğretim okullarında 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni ilköğretim programında yer alan “Eğitsel Kulüp Uygulamalarının” etkililiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Samsun merkez ilköğretim okullarında (merkez ilçe ve köyleri dahil) görev yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticileri ile yürütülmüştür. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde iki aşamalı örneklem seçimi yapılmış; ilk olarak tabakalı örnekleme yöntemi daha sonra ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 27 öğretmen ve 8 okul yöneticisi ile görüşülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmenlere yönelik 4, yöneticilere yönelik ise 9 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Anket formlarının geçerlik güvenirliği araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen ve yöneticiler için ayrı ayrı içerik analizi yapılarak açıklanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen ve yöneticilerin eğitsel kulüp uygulamalarına yönelik görüşleri, düşünceleri, bu süreçte yaşadıkları problemler ve eğitsel kulüp etkinliklerinin daha etkin olabilmesi amacıyla öneriler ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda, zamanın yetmemesi, çevre koşullarının bu tür çalışmalara elverişsiz olması, maddi-fiziksel imkânların yetersiz olması, eğitim paydaşları arasındaki iletişim kopukluğu, etkinliklerin öneminin yeterince anlaşılmamış olması, sınıfların kalabalık olması ve öğrencilerin ilgisini karşılayacak çalışmaların yapılmaması gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu sorunlara çözüm olarak; eğitimin sadece okulların bir sorunu olarak algılanmaması gerektiği bunun yanında tüm kurum ve kuruluşların bu çalışmalara destek sağlaması gerektiği, eğitsel kulüp çalışmalarının öneminin eğitimin paydaşlarına anlatılması, yapılacak olan projelerle paydaşların aktif hale getirilmesi gerekmekte, eğitsel kulüp çalışmalarına yönelik olarak okulların fiziki şartları düzenlenmeli ve bu tür sosyal içerikli aynı zamanda eğitsel olan çalışmalar okul sınırları ile sınırlandırılmaması gerekmekte olduğu şeklinde öneriler elde edilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile ilgili sorunlar ve önerilerin, öğretmen ve yöneticilerin kendi ifadeleriyle yapmış oldukları betimlemeler olması bakımından önemlidir.

Keywords
Eğitsel Kulüp, İlköğretim Okulları, Sosyal Etkinlikler, Eğitsel Faaliyetler