LİSE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ VIEWS ABOUT HIGH-SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM )

Yazar : İsmail ŞAN  Feridun MERTER-İsmail ŞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 5 Issue 7
Sayfa : 483-507
1786    2154


Özet
Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılan ortaöğretim Coğrafya programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarına yer verip vermeme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İlk olarak 1924 yılında hazırlanan Coğrafya Öğretim Programı, konular listesi olmaktan öteye gidememiştir. Bu programda yer alan konular arasında Türk kültür ve Atatürkçülük konularıyla ilişkili içerik olmadığı görülmektedir. Bu durumun 1942 yılında tekrar baskı gibi hazırlanan programda da aynen devam ettiği, ancak içerik olarak lise 3.sınıfta yer alan Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin eklenmesiyle Türk Kültürü’nün izlerine yer verildiği görülmüştür. 1957 yılında da durum değişmezken 1971 programında Türk kültürü konusunun lisenin tüm sınıflarına yayıldığı görülmüştür. 1973 programında da bu şekilde ve genişletilerek verilen Türk kültürü ve Atatürkçülük konularının zirve noktasına 1982 ve 1983 programlarında çıkıldığı görülmektedir. 1983 programında Atatürkçülük konusuna ilk defa değinildiği görülürken oran 2005 yılında geliştirilecek olan programa kadar değiştirilmeden varlığını sürdürmüştür. 2005 yılındaki programa bakıldığında ise, programda Türk kültürü ve Atatürkçülük konularına ağırlık verilmeye devam edildiği görülmektedir. <

Anahtar Kelimeler
lise matematik öğretimi, öğretim programı, öğretmen görüşleri

Abstract
The purpose of this study is to investigate whether containing Turkish culture and Ataturkism (Kemalism) of secondary Geography curricula or not. In this study, document analysis which is one of qualitative inquiry methods was used. The first Geography curricula, was developed in 1924, was a simple list of subjects. Through these subjects there wasn’t any subject about Turkish culture or Ataturkism. This situation was seen at the 1942 curriculum, which was prepared just as a photocopy of 1924 curriculum except of 12th grade’s Turkish Geography curricula that contains some subjects deal with Turkish culture. In 1957 curricula, this situation was protected and in the 1971 curricula Turkish culture was spread to all grades of high school. In 1973 curricula, subjects were extended and so Turkish culture was also got more references. The peak point of Turkish culture and Ataturkism was reached at 1982 and 1983 curricular. Ataturkism was added at 1983 curricula and this situation was protected until 2005. At 2005 curricula, Turkish culture and Ataturkism were still emphasized. <

Keywords
secondary mathematics education, teaching program, teachers’ view