ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ VE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
(ORGANIZATIONAL CLIMATE AND COMMUNICATION: A COMPARATIVE INVESTIGATION BETWEEN ARDAHAN UNIVERSITY AND KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY )

Yazar : Zafer AYKANAT  Fatih KARCIOĞLU-Zafer AYKANAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 5 Issue 7
Sayfa : 421-436
1862    3116


Özet
Türkiye'de yapılan çalışmalara bakıldığında örgüt iklimi ve örgütsel iletişim kavramlarını bir arada ele alan çalışmaların yeterince olmadığı görülmektedir. Ancak genel olarak örgüt iklimi ve örgütsel iletişim ile ilgili literatür incelendiğinde söz konusu kavramların birbirinden ayrılamaz nitelikte oldukları ortaya çıkmaktadır. Örgütlerin etkili yönetimi ve uzun dönemli başarıları ile ilgili literatür incelendiğinde örgüt iklimi ve örgütsel iletişim kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Örgüt iklimi, somut olarak gözle görülüp elle tutulamayan, fakat örgüt içindeki bireylerce hissedilip algılanabilen, örgütün kişiliğini öne çıkaran ve bütün bu özellikleri içine alan psikolojik bir terimdir. Ayrıca bir amaç için bir araya gelip örgütü oluşturan kişilerin tüm çalışma ve gayretlerde uyumlu bir ortam oluşturmalarına da örgüt ikilim diyebiliriz. Örgütsel iletişim, örgütün çeşitli departmanlarında görev yapanlar arasında etkileşimi sağlayarak örgüt amaçlarının ve politikalarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayamak ve kademeler arasında haberleşmeyi etkin kılarak değişime cevap vermektir diyebiliriz. Bu çalışmada, örgüt iklimi ile örgütsel iletişim arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişki çerçevesinde, öncelikle örgüt, iklim, iletişim, örgüt iklimi ve örgütsel iletişim kavramları açıklanmış daha sonra örgüt iklimi ile örgütsel iletişim arasındaki ilişki açıklanmıştır. Daha sonra oluşturulan araştırma metodolojisi ışığında frekans, güvenirlik analizleri uygulanmış ve araştırmadaki değişkenler ile araştırma konusu olan örgüt iklimi ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla parametrik olmayan korelasyon analizi ve Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. İleri sürülen hipotezlerin birbirleriyle olan ilişki durumları değerlendirilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Örgüt, İletişim, Örgüt İklimi, Örgütsel İletişim

Abstract
While the studies in Turkey are examined, it is recognized that there are not enough studies which handles organizational climate and organizational communication together. However, the literature review brings up the inseparability of these concepts. When the literature review about efficient management and long-term successes of organizations, is researched, the concepts of organizational climate and organizational communication come forward. Organizational climate is a psychological term, which is concretely invisible or intangible even though it is perceivable by in

Keywords
Organization, Communication, Organizational Climate, Organizational Communication.