LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETME BECERİLERİ
(CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL ADMINISRATORS IN HIGH SCHOOLS )

Yazar : Aycan ÇİÇEK SAĞLAM   - Sevda ÖZSEZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Number: 34
Sayfa : 1-14
1709    2792


Özet
Bu araştırmanın amacı, Uşak ili merkez ilçede bulunan liselerde görev yapan yöneticilerin, okul yönetimlerinin kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Nicel yöntem kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Uşak ili merkez ilçesinde bulunan 19 lise ve bu okullarda görev yapan 86 yönetici, oluşturmaktadır. İlgili evrenden örneklem alma yoluna gidilmemiş, çalışma evreninde yer alan tüm yöneticilere anket uygulanmıştır. Dağıtılan ölçeklerden, 42 yönetici ölçeği değerlendirilmeye alınmıştır. Veriler, Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey anlamlılık testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre yöneticiler, kriz süreci yönetim becerilerinde okul yönetimlerini “çoğunlukla” düzeyinde yeterli görmektedir. Okul yönetimlerinin kriz yönetim becerilerine ilişkin yönetici görüşleri görev türü değişkenine göre kriz süreci genelinde karşılaştırıldığında, okul müdürleri ile müdür yardımcılarının görüşleri arasında anlamlı farklılık vardır. Buna göre, müdürler, müdür yardımcılarına göre okul yönetimini, kriz süreci yönetim becerilerinde daha yeterli görmektedir. Ayrıca okul türü değişkenine göre, meslek lisesi yöneticileri ile genel lise yönetici görüşleri ve hizmet içi eğitim değişkenine göre, hizmet içi eğitime katılan ve katılmayan yönetici görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmayıp benzer düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Kriz Yönetimi, Liselerde Kriz Yönetimi, Yönetici, Kriz, Kriz Yönetimi, Liseler

Abstract
The purpose of this study is to identify the views of school managers, who work in the high schools of the central districts in Uşak, on crisis management skills according to some variables. The population of the research- which was conducted using the quantitative method- was composed of the 19 high schools located in the Central District of Uşak province, 86 managers working in these schools during the 2013-2014 academic year. The research sample was not composed from the related population but the questionnaire was applied to all administrators from the population of the research. The scales of 42 administrators of the distributed scales were assessed. Data were obtained from “Crisis Management Skills Scale of Elementary School Principals” which was developed by Aksu and Deveci (2009). In the analyses of research data as well as descriptive statistic, t-test, one way variance analysis (ANOVA) and Tukey significance test was used. The data was analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 package program. According to research findings, managers see “mostly” level enough to the school managements in the crisis management skills. According to the varying task types within the general process of crisis, comparing the executive opinions related to the crisis management skills of school management, there is a significant difference between the principals and vice directors opinions. Accordingly, at crisis management skills, principals evaluate the school management more efficient than the vice directors. Also, from this research, it has been obtained that there isn’t a “significant” difference between the vocational school managers’ and public school managers’ views, according to school types variable, and between the managers’ views which were participating in in-service training and not participating in, according to the in-service training variables.<

Keywords
Crisis Management, Crisis Management In High Schools, Manager, Crisis, High Schools