MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL YETENEKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ON METACOGNITIVE SKILLS )

Yazar : Okan SARIGÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Number: 44
Sayfa : 333-342
973    964


Özet
Biliş, bireyin her hangi bir konuda bilgi sahibi olması, bilinçli duruma geçmesi, kendisini ve çevresini tanıması veya bilmesi gibi anlamlara gelmektedir. Üstbiliş ise bu süreçler esnasında bireyin kendisindeki değişimlerin farkında olması ve bu süreçleri kontrol etmesidir. Bu araştırmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin, üstbilişsel yetenekler hakkındaki düşüncelerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 öğretim yılında Çukurova Üniversitesine bağlı Adana Meslek Yüksekokulunda okuyan 796 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin, endişelenme ile ilgili olarak bireylerin düşüncelerini düzene sokacağı, motivasyonlarını artıracağı ve başarıyı yükselteceği ancak endişelenmenin problemlerden kaçmada etkili olamayacağı gibi düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak üstbilişsel yetenekler açısından anlamlı bir görüş farkının olmadığı ancak cinsiyet değişkenine bağlı olarak kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla üstbilişsel yeteneklerini daha fazla kullandıkları gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Biliş, Üstbiliş, Stratejik Bilgi, Bilişsel Farkındalık, İçsel Düşünce

Abstract
Cognition means that an i

Keywords
Cognition, Metacognition, Strategic Knowledge, Cognitive Awareness, Inner Thought