İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME PRATİKLERİNİN KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(PRİMARY SCHOLL STUDENTS OF EVELUATİON TELEVISION MONITORING PRACTICES İN THE FRAMEWORK OF USES AND GRATIFICATIONS )

Yazar : Adem DOĞAN   - Tülay ERTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Number: 46
Sayfa : 41-58
1125    1464


Özet
Kitle İletişim araçlarından olan televizyon, yeni medyanın gelişimiyle birlikte popülerliğini yitirmiş olsa da, günümüzde hala en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biridir. Tematik kanalların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle çocuk izleyiciler için televizyon daha da önemli hale gelmiştir. Uzmanlaşmış içerik sunan kanallarda, çocukların hayal dünyası dikkate alınarak programlar hazırlanmaktadır. Bu çalışma, çocukların hangi motivasyonlar doğrultusunda ekran başına geçtiği sorunsalından hareketle hazırlanmıştır. “Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı” bağlamında hazırlanan çalışmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ili evreninde, farklı bölgelerden dört ilkokul örneklem olarak belirlenmiştir. Anket sonucu ulaştığımız veriler, çocukların eğlenmek, bilgilenmek, rahatlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek gibi motivasyonlarla televizyon izlediklerini göstermektedir. Bununla birlikte, çocuklar açısından televizyon izlemenin hayal dünyasını geliştirmek ve eğlendirmek gibi yararları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Televizyon, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, Çocuk, Tematik Kanal

Abstract
Television is one of the mass media which is still the most preferred in our day, even though it has fallen from grace through the development of new media. Television has become more important especially for child audiences with widespreading thematic channels. Programs are prepared by considering the imaginary world in the channels that present experted contents. This study has been prepared along with the problem which is in the direction of which motivations the children come to the screen. Survey method is used in the study prepared in the context of “viewpoint of uses and gratifications”. Four primary schools from different areas around Elazığ province are specified as sample. The data we have reached in consequence of the survey shows that the children watch television by motivations such as having fun, learning, relaxing, and evaluating free times. However, it is understood that watching television has benefits like entertaining and developing of imaginary world.

Keywords
Television, Uses and Gratifications Theory, Child, Thematic Channel