BİREYSEL ÖZELLİKLER İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
(AN EMPIRICAL STUDY ON DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND JOB SATISFACTION )

Yazar : Baran ARSLAN   - Kasım KAYA - Ahmet ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : Number: 55
Sayfa : 387-400
1159    1059


Özet
Günümüz pazar koşullarında rekabetin önemi çalışanlar nezdinde artmış, bu da çalışanlar ile iş arasındaki uyumun daha da önemli olmasına neden olmuştur. İş tat-mini en öz haliyle, çalışanın yaptığı işten duyduğu memnuniyet olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, Şanlıurfa otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların çalışanlarının iş tatmin düzeylerine etki eden bireysel özelliklerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, Şanlıurfa otomotiv sektöründe çalışan 109 kişiye uygulandı ve yapılan değerleme sonucunda eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle, analize elverişli anket sayısı 105 olarak saptanmıştır. Frekans dağılımları, Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi yapıldı. İş tatmini düzeyi açısından cinsiyet ve çalışma türü grupları arasında farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla T-testi yapılmıştır. İş tatmini düzeyi açısından yaş grupları, eğitim durumu, firmadaki pozisyon, görev ve çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H Testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışanların cinsiyeti açısından iş tatmin düzeylerinde farklılık olduğu ve çalışanların yaşı, eğitim düzeyi, çalışma türü, firmadaki pozisyonu, firmadaki görevleri ve firmadaki toplam çalışma süreleri açısından iş tatmini düzeylerinde bir farklılık olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler
Tatmin, İş Tatmini, Bireysel Faktörler, İş, Demografik Faktörler

Abstract
In today's market conditions, the importance of competition has increased for employees, which has made the harmony between employees and job even more important. In simple terms, job satisfaction is defined as the satisfaction that the employee derives from his job. This study was conducted to determine i

Keywords
Satisfaction, Job Satisfaction, Individual Factors