İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ EĞİTSEL KULÜP UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF TEACHER AND ADMINISTRATOR VIEWS ABOUT THE EFFICIENCY OF STUDENT CLUB PRACTICES IN PRIMARY SCHOOLS )

Yazar : İhsan ONAY   - İsmail GELEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 6 Issue 4
Sayfa : 615-647
1894    2236


Özet
Bu çalışmada, İlköğretim okullarında 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni ilköğretim programında yer alan “Eğitsel Kulüp Uygulamalarının” etkililiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Samsun merkez ilköğretim okullarında (merkez ilçe ve köyleri dahil) görev yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticileri ile yürütülmüştür. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde iki aşamalı örneklem seçimi yapılmış; ilk olarak tabakalı örnekleme yöntemi daha sonra ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 27 öğretmen ve 8 okul yöneticisi ile görüşülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmenlere yönelik 4, yöneticilere yönelik ise 9 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Anket formlarının geçerlik güvenirliği araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen ve yöneticiler için ayrı ayrı içerik analizi yapılarak açıklanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen ve yöneticilerin eğitsel kulüp uygulamalarına yönelik görüşleri, düşünceleri, bu süreçte yaşadıkları problemler ve eğitsel kulüp etkinliklerinin daha etkin olabilmesi amacıyla öneriler ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda, zamanın yetmemesi, çevre koşullarının bu tür çalışmalara elverişsiz olması, maddi-fiziksel imkânların yetersiz olması, eğitim paydaşları arasındaki iletişim kopukluğu, etkinliklerin öneminin yeterince anlaşılmamış olması, sınıfların kalabalık olması ve öğrencilerin ilgisini karşılayacak çalışmaların yapılmaması gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu sorunlara çözüm olarak; eğitimin sadece okulların bir sorunu olarak algılanmaması gerektiği bunun yanında tüm kurum ve kuruluşların bu çalışmalara destek sağlaması gerektiği, eğitsel kulüp çalışmalarının öneminin eğitimin paydaşlarına anlatılması, yapılacak olan projelerle paydaşların aktif hale getirilmesi gerekmekte, eğitsel kulüp çalışmalarına yönelik olarak okulların fiziki şartları düzenlenmeli ve bu tür sosyal içerikli aynı zamanda eğitsel olan çalışmalar okul sınırları ile sınırlandırılmaması gerekmekte olduğu şeklinde öneriler elde edilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile ilgili sorunlar ve önerilerin, öğretmen ve yöneticilerin kendi ifadeleriyle yapmış oldukları betimlemeler olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Eğitsel Kulüp, İlköğretim Okulları, Sosyal Etkinlikler, Eğitsel Faaliyetler

Abstract
In this study investigated the "Educational Club Applications" which in the new primary school curriculum which Introduced from the 2005-2006 academic year. The research was carried out with teachers and school administrators which in the Samsun city center, primary schools (including the central districts and villages) who are working in the academic year 2011-2012. In the research, screening model was used in descriptive research models. The sample selection was a two-stage sample selection. Firstly is stratified sampling method, then a simple random sampling method has been used. In the study interviewed with 27 teacher and 8 school administrators. As a data collection tool used semi-structured interview form which developed by the researcher which contains to teacher 4 and school administrators 9 items. The reliability and validity of the questionnaires was conducted by researchers. The research findings are explained by content analysis separately for teachers and administrators. As a result of the research uncovered which teachers and administrators of educational practices of the club for the opinions, ideas, problems are experienced in this process in order to become more active club activities and educational recommendations. As a result of the research important findings (problems) emerged that time is not sufficient, to be unfavorable environmental conditions such works, material and inadequate physical facilities, lack of communication between stakeholders in education, the importance of the activities to be poorly understood, studies in crowded classes and not meet students' interest. Also as a solution these problems have been optained recommendations which education can only be perceived as an issue in schools as well as institutions and organizations of all these studies should provide support, explaining the importance of the educational work of the club to stakeholders of education, the projects must be enabled to stakeholders, physical conditions of schools arranged for educational club activities, and such studies which social content and educational mustn’t restricted by the boundaries of school. The data obtained in the research process are important, because issues and recommendations in their own words of teachers and school administrators.<

Keywords
Educational club, primary schools, social activities, educational activities, student club.