Number: 71 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.10.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorFatoş BULUT ATEŞ - İdil EREN KURT  
EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ Ss, 1-12
MATERNAL PERCEPTION AND SPOUSAL SUPPORT AS A PREDICTOR OF PARENTAL STRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7751
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cahit EPÇAÇAN - Mehmet Halim NAS  
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 13-26
THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS' TURKISH LANGUAGE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7880
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek SEZGİN MEMNUN - Hilal MERİÇ - Şeyma Merve KUTLU  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MUTLAK DEĞER HAKKINDAKİ ZİHİNSEL İMGELERİ Ss, 27-48
MENTAL IMAGES ABOUT ABSOLUTE VALUE OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7686
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlknur MAYA - Bektaş SARI  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE AFET EĞİTİMİ UYGULAMALARI Ss, 49-65
ACCORDING TO OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS APPLICATIONS OF DISASTER EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7804
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut GÜN - İlhami KAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 67-79
EVALUATION OF TURKISH TEACHERS 'RELATIONSHIPS BETWEEN THE REVOLVED SECONDARY SCHOOL TRANSITION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer CERİT BERBER  
MÜHENDİS ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN RUTİN FİZİK PROBLEMİ ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI Ss, 81-90
A STRUCTURAL EQUATION MODELLING STUDY ON THE EFFECT OF PROBLEM SOLVING STRATEGIES OF CANDIDATE ENGINEERS ON WORD PHYSICS PROBLEM SOLVING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Feyzullah EZER - Selda AKSÜT  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 91-112
TEACHER OPINIONS ON THE USE OF DRAMA METHOD IN SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın YILDIZ - Zeynep DEMİR YILDIZ  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 113-135
EXAMINING OF SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION OF PRESERVICE MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7805
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra YEL - Ayşe Ülkü KAN  
OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞLERİ Ss, 137-152
STUDENTS’, TEACHERS’ AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF ART CENTERS IN PRESCHOOL CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7821
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamza KOÇ  
AHMED-İ RIDVAN'IN HEFT PEYKER MESNEVİSİNDEKİ GAZELLER VE İŞLEVLERİ Ss, 153-185
THE ODES AND CERTAIN FUCTIONS THERE WITHIN OF AHMED-I RIDVAN'S MASNAVI HEFT PEYKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7869
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ÖZER - Burcu KESKİN  
SULTANAHMET CİVARINDAKİ OTEL ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 187-199
AN INVESTIGATION ON HOTEL NAMES NEAR BLUE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alize CAN RENÇBERLER  
YAZIN ÇEVİRİSİ YOLUYLA KÜLTÜREL AKTARIM ÖRNEKLEMLERİ Ss, 201-214
SAMPLES OF CULTURAL TRANSMISSION THROUGH LITERARY TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7633
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra ANAZ - Bülent ARI  
ÂŞIK FEYMÂNÎ'DE NASİHAT Ss, 215-230
ADVISORY IN MINSTREL FEYMÂNÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7801
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül KOYUNCU OKCA - Ahmet ERUN  
KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI MEHMET ÇİYANCI VE KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİ Ss, 231-247
ACCORDION OF BOOT MASTER MEHMET ÇIYANCI AND PRODUCTION ACCORDION BOOT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7807
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal DENİZ  
RAUF YEKTÂ BEY’İN TÜRK HALK MÜZİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 249-276
RAUF YELTÂ'S VIEWS ON TURKISH FOLK MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7761
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saadet Nihal COŞKUN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNİN BAKIMI Ss, 277-290
MAINTENANCE OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS IN TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7874
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdurrahim KAPLAN  
BİK‘ΒNİN TEFSİRİNDE İSRAİLİYÂT - Amaç, Dayanak ve Sınırlar – Ss, 291-302
THE ISRAELI IN BIKAI'S TAFSIR -The aim, Basis and Boundaries-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7815
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali GÖKDEMİR - Gonca Hülya YAYAN  
MUSTAFA TUNÇALP VE TUFAN DAĞISTANLI SERAMİKLERİNDEKİ KUŞ HEYKELLERİNİN FORM, RENK VE EK MALZEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 303-318
MUSTAFA TUNÇALP AND EVALUATION OF BIRD SCULPTURE ON TUFAN DAGISTANLI`S CERAMIC IN TERMS OF FORM COLOR AND ADDITIONAL MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7694
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa ÖZATA - Emine ŞENER  
HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL ADALET ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ? Ss, 319-338
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND TENDENCY OF MEDICAL MALPRACTICE IN NURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7834
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şükrü BALCI - Yavuz DEMİR  
SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 339-354
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND HAPPINESS: A REVIEW OF UNIVERSITY YOUTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7762
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan ACET - Burcu GÜVENEK - Fatma AKACAN  
KASIM 2000, ŞUBAT 2001 KRİZİ VE 2008 KÜRESEL KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İSTİHDAMI ÜZERİNE YANSIMALARI Ss, 355-376
NOVEMBER 2000, FEBRUARY 2001 AND 2008 ECONOMIC CRISIS OF GLOBAL CRISIS ON EMPLOYMENT AND REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7831
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Han ERGÜVEN  
ÜLKELERİN SAĞLIK HİZMETİ STANDARTLARININ SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ Ss, 377-386
THE EFFECT OF COUNTRIES’ HEALTHCARE SERVICE STANDARDS ON HEALTH TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7870
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ŞAHİN - Mehmet YÜNAÇTI  
KÜRESEL TÜKETİM RİTÜELİ "KARA CUMA"YA (BLACK FRIDAY) TÜKETİCİ TEPKİLERİ VE ÇELİŞKİLİ SATIN ALMA DAVRANIŞI Ss, 387-404
REACTION AGAINST GLOBAL CONSUMING RITUAL "BLACK FRIDAY" AND CONTRADICTORY PURCHASING BEHAVIOUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7788
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail DURSUNOĞLU - Gökhan KÖMÜR  
SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI: GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA Ss, 405-418
MASS COMMUNICATION TOOLS DURING POLITICAL SOCIALIZATION: FROM TRADITIONAL MEDIA TO SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7864
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur KÖPRÜLÜ - Mithat TURHAN - İlter HELVACI  
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 419-426
A RESEARCH ON THE COMPARISON OF EMOTIONAL QUOTIENT AND MANAGERIAL SKILLS OF ACADEMIC STAFF AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7735
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ORHAN - Gamze MAVİ DOĞRU  
TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERDE TÜKENMİŞLİĞİN İNCELENMESİ: NİTEL İÇERİK ANALİZİ Ss, 427-441
ANALYSING BURNOUT AMONG ACADEMICIANS AT STATE UNIVERSITIES IN TURKEY: QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7802
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arda ÖZKAN - Uğur SEVİM  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI SAĞLAMADA KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ VE EKONOMİNİN ROLÜ Ss, 443-454
THE IMPORTANCE OF GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND ROLE OF ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7768
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gonca UNCU - Gülsüm ÇALIŞIR  
SANATTA ÇİRKİNİN TEMSİLİ Ss, 455-480
REPRESENTATION OF ‘UGLY’ IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet TOPUZ  
SARIKUM LAGÜNÜ (SİNOP) KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Ss, 481-493
INVESTIGATIONS OCCURRED CHANGES IN THE COASTAL LINE OF SARIKUM LAGOON (SİNOP) BY USING THE REMOTE SENSING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7853
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk BAKAN  
AÇILAN VE KAPANAN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME SAYILARI İLE İSTİHDAM ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 495-499
RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OPENED AND CLOSED, AND EMPLOYMENT RATES: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7250
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan AÇIKYÖRÜK - Özlem ERDEM  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ADANMIŞLIK DÜZEYİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AİTLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ Ss, 501-512
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL TEACHERS' DEGREE OF COMMITMENT AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS' BELONGING LEVEL, BEYLIKDUZU DISTRICT OF ISTANBUL PROVINCE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7691
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümmühan KAYA UYGUN - Hasan Hüseyin TAYLAN  
ALZHEİMER HASTALARINA PRİMER BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 513-531
FACTORS AFFECTING THE CARE BURDEN OF FAMILY MEMBERS PROVIDING PRIMARY CAREGIVING TO ALZHEIMER PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7819
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeşim DALKILIÇ  
BEŞİK SANATI VE KAHRAMANMARAŞ’LI AHŞAP BEŞİK USTASI FATİH AKKÖK Ss, 533-571
CRADLE ART AND WOODEN CRIB MASTER OF KAHRAMANMARAS FATIH AKKOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7797
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zainab Hussein ALWAN  
THE USE OF REDUPLICATION IN HAWTHORNE'S NOVEL “THE SCARLET LETTER”: A SEMANTIC STUDY Ss, 573-577
THE USE OF REDUPLICATION IN HAWTHORNE'S NOVEL “THE SCARLET LETTER”: A SEMANTIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül ARSLAN - Fatma ARSLAN  
YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKÂ VE MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 579-588
THE IMPACT OF CREATIVE DRAMA EDUCATION ON SOCIAL AND MENTAL WELL-BEING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7716
Özet | Abstract | Tam Metin |