Number: 74 . SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Serdar Bulut

Elazig / TURKEY  25.03.2019

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Ali ÇAKIR - Gökhan DÖŞ  
ÖZNEL SIKINTILARI AÇMA ÖLÇEĞİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1-14
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF DISTRESS DISCLOSURE INDEX FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞAHİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANILAN İPUÇLARINA YÖNELİK Ss, 15-28
THE VIEWS OF CANDIDATE TEACHER'S ABOUT CUES USED IN LEARNING AND TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe KAZANCI TINMAZ - Nagihan TEPE  
AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMA BİR BAKIŞ: ANNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ Ss, 41-57
A GLANCE OF ACADEMıC AND SOCIAL LIVES: THE TOUGHTS OF MOTHER RESEARCH ASSISTANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7934
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman AKHAN - Ahmet DOLMACI - Sedat ALTINTAŞ  
SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 59-72
THE ATTITUDES OF THE SENIOR TEACHER CANDIDATES TOWARDS LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7832
Özet | Abstract | Tam Metin |


Merve MAZLUMOĞLU - Osman SAMANCI  
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 73-87
THE WIEWS OF THE TEACHERS AND MANAGERS WORKING IN PUBLIC EDUCATION CENTERS ON ADULT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7896
Özet | Abstract | Tam Metin |


Demet ARI - Muzaffer Sencer BULUT ÖZSEZER - Kamuran TARIM  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE BECERİ TEMELLİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİNE DAİR BİR ÇALIŞMA Ss, 89-109
A STUDY ON SKILL-BASED CRITICAL THINKING TEACHING TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7982
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı GÖRGÜLÜ ARI - Kevser ARSLAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BİYOLOJİ KONULARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 111-134
DETERMINATION OF VIEWS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON BIOLOGY SUBJECTS IN SCIENCE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7916
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÖZLÜK  
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE BİR LOKMA EKMEK İÇİN YATAĞINI YORGANINI MEZADA ÇIKARANLARA KARŞI ŞARAPLI TORİK YAHNİSİ TARİFLİ YEMEK KİTABI Ss, 135-153
COOKBOOK INCLUDING THE RECIPE OF BONITO STEW WITH WINE AGAINST THE ONES PUTTING THEIR BEDS AND QUILTS UP FOR AUCTION FOR A PIECE OF BREAD DURING THE NATIONAL STRUGGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8000
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol TOPAL  
YENİ UYGUR TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE SOYUT VARLIKLAR Ss, 155-164
ABSTRACT ASSETS IN THE MODERN UYGHUR TURKISH TRANSLATION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7986
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serpil SOYDAN - İlker BATTAL  
TÜRKÇE VERİNTİLER SÖZLÜĞÜNDE SEBZE VE MEYVE ADLARI Ss, 165-185
VEGETABLE AND FRUIT NAMES IN TURKISH SENDER DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7946
Özet | Abstract | Tam Metin |


TÜRKÂN YEŞİLYURT  
TÜRKÂN İLDENİZ’İN “KAÇAK” ADLI ŞİİRİNDE BİR KADININ KENDİNİ BULMA SÜRECİ Ss, 187-195
THE JOURNEY OF A WOMAN TO FIND HERSELF IN TÜRKÂN İLDENİZ’S POEM CALLED “KAÇAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7989
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem YILDIRIM  
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE ÜNSÜZ BENZEŞMELERİ VE BUNLARIN EKLERE YANSIMASI Ss, 197-204
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLIK BUNLARS CONSONANTS IN THE POEMS AND THEIR REFLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8007
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet KESKİN  
ALKIŞLARIN (DUA/İYİ DİLEK) VE KARGIŞLARIN (BEDDUA/KÖTÜ DİLEK) TERİM, TANIM VE TASNİF PROBLEMLERİNE BAĞLAM MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 205-220
A CONTEXTUAL APROACH TO THE TERM, DESCRIPTION AND CLASSIFICATION PROBLEMS OF THE BLESSINGS AND CURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7919
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir ALBAYRAK  
BİR HETEROTOPYA OLARAK VENEDİK Ss, 221-232
VENİCE AS A HETEROTOPIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilay ERDEM AYYILDIZ  
ELİZABETH GASKELL’İN CRANFORD ROMANINDAKİ PROTO-FEMİNİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 233-242
AN EVALUATION OF PROTO-FEMINISM IN ELIZABETH GASKELL’S CRANFORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7987
Özet | Abstract | Tam Metin |


Öznur USTA TUZCU  
SOSYAL MEDYA SÖYLEMİNDE TÜRK ANTİ-ATASÖZLERİ Ss, 243-261
TURKISH ANTI-PROVERBS IN SOCIAL MEDIA DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7993
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar TAKVA  
FRANTZ FANON’UN YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ VE SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER ESERLERİNDEKİ DEKOLONİZASYON KAVRAMI Ss, 263-269
DECOLONIZATION IN FRANTZ FANON’S THE WRETCHED OF THE EARTH AND BLACK SKIN WHITE MASKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7969
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Eren ARIN  
MAKAM IN THE WORKS OF TURKISH POLYPHONIC MUSIC COMPOSERS A STUDY OF FOUR EXAMPLES FROM FOUR COMPOSERS Ss, 271-287
MAKAM IN THE WORKS OF TURKISH POLYPHONIC MUSIC COMPOSERS A STUDY OF FOUR EXAMPLES FROM FOUR COMPOSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7988
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çetin TÜKENMEZ - Alper AKDENİZ  
GELENEKSEL CAMİ MÛSİKÎSİ TAVRIYLA BESTELENEN ESMÂÜ’L HÜSNÂLAR (İLHAN TOK’UN “ESMAÜ’L HÜSNÂ BESTESİ” ÖRNEĞİ) Ss, 289-302
ESMAÜ’L HÜSNA’S (THE NAMES OF ALLAH) COMPOSED IN THE FORM OF TRADITIONAL MOSQUE MUSIC (AN EXAMPLE OF İLHAN TOK’S “ESMAÜ’L HÜSNA COMPOSITION”)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7956
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru YAVUZ YAYLA  
1982 ANAYASASI’NDAN ÖNCEKİ ANAYASALARDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA MİLLÎ GÜVENLİK KISIDI Ss, 303-314
NATIONAL SECURITY SHORT IN LIMITATION OF PRESS FREEDOM IN PREVIOUS CONSTITUTIONS BEFORE 1982 CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7908
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut ALMAS  
MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA YARGILAMANIN HÜKÜM İLE SONA ERMESİ (UNCITRAL Model Kanunu Işığında Türk Mevzuatının İncelenmesi) Ss, 315-334
TERMINATION OF PROCEEDING IN INTERNATIONAL ARBITRATION LAW VIA AWARD (Studying the Turkish Legislation in the light of UNCITRAL Model Law)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7910
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa ERKAYA  
MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – I Ss, 335-372
FABRICATED HADITHS RELATED TO THE VIRTUES OF CITIES EXISTING IN THE MAWDHU’ HADITHS BOOKS – QAZWIN SAMPLE – I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8017
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim YILDIZ  
VÜCÛH VE NEZÂİR İLMİNE BİR KATKI: İBN FÂRİS’İN “EFRÂDÜ KELİMÂTİ’L-KUR’ÂNİ’L-AZÎZ” ADLI ESERİNDE OLMAYAN BAZI EFRÂD KELİMELER Ss, 373-386
A CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF WUCÛH AND NAZÂ’IR: SOME AFRÂD WORDS NOT COVERED IN THE “AFRÂDU KALIMÂTI’L-QUR’ÂNI’L-AZÎZ” OF IBN FÂRIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7958
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semiha İSMAİLOĞLU - Hilal YILMAZ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SINIFLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 387-400
EVALUATION OF OPINION FOR CLASSROOM OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7871
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
SOSYAL MEDYANIN KÜRESEL STRATEJİYLE PLANLANAN MODERN YAŞAMDAKİ ROLÜ Ss, 401-410
The ROLE OF SOCIAL MEDIA IN MODERN AGE THAT WAS PLANNED IN GLOBALIST STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7546
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilşen İnce Erdoğan  
22 NİSAN 1926 İRAN-TÜRKİYE GÜVENLİK VE DOSTLUK ANTLAŞMASI’NIN BÖLGE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ (TÜRK-İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİ ÇERÇEVESİNDE) Ss, 411-423
ANALYSIS OF SECURITY AND FRIENDSHIP TREATY BETWEEN TURKEY AND IRAN ON 22th APRIL 1926 IN TERMS OF REGIONAL SECURITY (IN ACCORDANCE WITH TURKISH AND BRITISH ARCHIVAL DOCUMENTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8001
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem ÜNAL ERZEN  
SİYASETTE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ Ss, 425-439
GENDER INEQUALITY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8025
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esin YELGEN - Ercüment OKUTMUŞ  
EKONOMİK KATMA DEĞER YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERİ BELİRLEME Ss, 441-454
DETERMINATION OF FIRM VALUE USING ECONOMIC VALUE-ADDED METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8016
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selda KILIÇ - Baştürk KAYA - Ali ATEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) YAPILARI VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 29-40
DETERMINING THE COGNITIVE (MENTAL) STRUCTURES AND MISCONCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7731
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail EGE  
KULA (Kula/MANİSA) PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMLARINDA EROZYON ETKİSİNİN RUSLE YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Ss, 455-479
THE DETERMINATION OF THE EROSION EFFECT ON THE GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FORMATION OF KULA (KULA/MANISA) FAIRY CHIMNEYS BY RUSLE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7961
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şebnem CANSUN  
FİLMLER, SİYASET VE TARİH: ÇANAKKALE SAVAŞI ÖRNEĞİ Ss, 481-493
FILMS, POLITICS AND HISTORY: THE EXAMPLE OF THE GALLIPOLI CAMPAIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7984
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan SONAT  
MÜTAREKE DEVRİNİN BİR BAŞKA YÜZÜ: DOĞU VİLAYETLERİNDE KAMU DÜZENİ SORUNSALI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 495-504
ANOTHER FACE OF THE ARMISTICE PERIOD: A REVIEW ON THE PROBLEM OF PUBLIC ORDER IN EASTERN PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7903
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZCANLI - Necmettin ELMASTAŞ - Hurşit YETMEN - Sedat BENEK  
AHLAT (BİTLİS) İLÇESİNDE TARIMSAL SULAMADA SONDAJ KUYULARININ KULLANIMININ YERALTI SULARINA ETKİSİ Ss, 505-520
EFFECT OF DRİLLİNG WELLS ON UNDERGROUND WATERS IN AHLAT (BİTLİS) DİSTRİCT OF AGRİCULTURAL IRRİGATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7892
Özet | Abstract | Tam Metin |


Douglas Getuma ONCHARI - Mustafa Necat COŞKUN  
INTERNATIONATRADE OPENNESS AND ITS EFFECT ON UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN KENYA Ss, 521-534
ULUSLARARASI TİCARET AÇIKLIK VE KENYA'DA İŞSİZLİK İLE YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7974
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hilal ARSLAN  
ARTUKLULAR’IN İKTİSADİ HAYATINA GENEL BAKIŞ Ss, 535-541
A GENERAL VIEW TO THE ECONOMIC LIFE OF ARTUQIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8021
Özet | Abstract | Tam Metin |


Senem Altan  
DRUCKER’IN DEĞİŞİM VE YENİLİKÇİLİK KAVRAMINA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 543-556
AN ANALYSIS ON DRUCKER’S PERSPECTIVE OF CHANGE AND INNOVATION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7963
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülüse AKSOY  
VARLIK HAKKINDA SORUNUN BİÇİMSEL YAPISI ÜZERİNE Ss, 557-564
ON FORMAL STRUCTURE OF THE QUESTION OF ENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8032
Özet | Abstract | Tam Metin |